Категории
Превантивна дейност

Ротердамска конвенция

Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди е ратифицирана със закон, Д.В., бр. 55/2000 г., обн. Д.В., бр. 33/2004 г., в сила от 24.02.2004 г.

Текстът на Ротердамската конвенция е приет на 10 септември 1998 г. от Конференция на упълномощените представители в Ротердам, Холандия. Конвенцията влезе в сила на 24 февруари 2004 г.

Изменение и допълнение на Приложение III на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция) и приемане на ново Приложение VII на Конвенцията (ДВ, бр. 89/24.10.2023 г.)

Основните цели на Конвенцията са:

- да насърчава споделената отговорност и усилията за сътрудничество между страните в международната търговия с някои опасни химикали с цел защита на човешкото здраве и околната среда от потенциални вреди;
- да допринася за екологосъобразното използване на тези опасни химикали, като улесняват обмена на информация за техните характеристики, като осигурява национален процес на вземане на решения относно техния внос и износ и чрез разпространение на тези решения на страните.

Конвенцията създава правно обвързващи задължения за прилагането на процедурата на предварително информирано съгласие (PIC). Той се основава на доброволната PIC процедура, инициирана от UNEP и FAO през 1989 г. и прекратена на 24 февруари 2006 г.

Конвенцията обхваща пестициди и промишлени химикали, които са били забранени или строго ограничени по здравни или екологични причини от страните и които са нотифицирани от страните за включване в PIC процедурата. По една нотификация от два конкретни региона задейства обмислянето на добавяне на химикал към приложение III към Конвенцията. За включване в приложение III на Конвенцията могат да бъдат предлагани и силно опасни пестицидни формулации, които представляват риск при условия на употреба в развиващите се страни или страни с икономики в преход.

След като дадено химично вещество е включено в приложение III, на всички страни се разпространява "документ за насочване на решения" (draft guidance document, DGD), съдържащ информация относно химичното вещество и регулаторните решения за забрана или строго ограничаване на химичното вещество поради здравословни или екологични причини.

Страните разполагат с девет месеца, за да подготвят отговор относно бъдещия внос на химичното вещество. Отговорът може да се състои или от окончателно решение (да се разреши вноса на химичното вещество, да не се разреши вноса, или да се позволи вноса при определени условия), или от временен отговор. Решенията на страната вносител трябва да са търговски неутрални (тоест, решенията трябва да се прилагат еднакво както за вътрешното производство за вътрешна употреба, така и за вноса от всякакъв източник).

Решенията за внос се разпространяват, а страните - износителки са задължени съгласно Конвенцията да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че износителите от нейната юрисдикция спазват решенията.

Конвенцията насърчава обмена на информация за много широк спектър химикали. Това става чрез:

- изискването за дадена страна да информира другите страни за всяка национална забрана или строго ограничение на даден химикал;
- възможността страна, която е развиваща се страна или държава с икономика в преход, да информира другите страни, че има проблеми, причинени от силно опасна пестицидна формулация при условия на употреба на нейната територия;
- изискването за страна, която планира да изнася химикал, който е забранен или силно ограничен за употреба на своята територия, да информира страната вносител, че такъв износ ще се извърши, преди първата доставка и ежегодно след това;
- изискването за страна износител при износ на химикали, които ще се използват за професионални цели, да гарантира, че на вносителя се изпраща актуализиран информационен лист за безопасност; и
- изисквания за етикетиране за износ на химикали, включени в PIC процедурата, както и за други химикали, които са забранени или силно ограничени в страната износител.

Официална страница на Ротердамската конвенция