Категории
Превантивна дейност

Специализиран подробен устройствен план – Парцеларен план (СПУП-ПП) за обект „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена източно от улична регулация при о.т. 73Б (ПИ идентификатор 07079.662.9619) по плана ПЗ „Юг – Изток“, гр. Бургас

Днес, 18.04.2024 г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по чл.8, ал. 1 от Наредбата за ЕО за „Специализиран подробен устройствен план – Парцеларен план (СПУП-ПП) за обект „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена източно от улична регулация при о.т. 73Б (ПИ идентификатор 07079.662.9619) по плана ПЗ „Юг – Изток“, гр. Бургас, попадаща след бреговата ивица в прилежащата акватория на Черно море“, с възложител Община Бургас, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Въз основа на възложени прединвестиционни проучвания е направено предложение за изграждане на лодкостоянка, източно от УПИ I, кв. 26 (ПИ с идентификатор 07079.662.9619, вид на територията „урбанизирана“ и НТП „За друг вид озеленени площи“, попадащ след бреговата ивица изцяло в акваторията на Черно море - вътрешни морски води) в Бургаския залив. Целта на проекта е изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности – защитена лодкостоянка от стационарни и плаващи хидротехнически съоръжения, които позволяват заставане на котва или приставане, престой, изтегляне на брега и обслужване (разтоварване на улова, зареждане с горива, вода и хранителни стоки), извършване на дребни ремонти на малки риболовни кораби до 12 м. дължина за дребномащабен крайбрежен риболов. Съоръжението се предвижда да изпълнява функция като сезонно укритие, брегоукрепващо съоръжение и като място за наблюдение на морското пространство..

Съгласно представената информация, със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) със Заповед № РД-02-15-54/27.04.2023 г. е разрешено изработването на проект на СПУП-ПП за обект лодкостоянка и заданието за проекта.

Със СПУП – ПП за „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена източно от улична регулация при о.т. 73Б (ПИ идентификатор 07079.662.9619) по плана ПЗ „Юг – Изток“, гр. Бургас, попадаща след бреговата ивица в прилежащата акватория на Черно море“ се очертава рамка за развитие на инвестиционно предложение по Приложение 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и същевременно планът попада в обхвата на т. 3.3 на приложение № 2 на Наредбата за ЕО. На основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Орган за одобряване на СПУП-ПП е Министерство на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО е министърът на околната среда и водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

СПУП-ПП за обект на защитена лодкостоянка, разположена източно от улична регулация при о.т. 73Б/ПИ с идентификатор 07079.662.9619 по плана ПЗ „Юг-Изток“, гр. Бургас, попадаща след бреговата ивица с прилежаща акватория на Черно море“, подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. В тази връзка проектът попада и под разпоредбите на чл. 31, ал. 4 от ЗБР, респ. чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС). Процедурата по оценка за съвместимост се извършва чрез процедурата по ЕО по смисъла на чл. 37 от Наредбата за ОС.

От направената проверка относно местоположението на акваторията, обхваната от проекта на СПУП-ПП, се установи, че тя не попада в границите на защитени територии по Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в защитени зони по ЗБР. Най-близко разположените са две защитени зони - на повече от 1600 м на югоизток е BG0000271 „Мандра-Пода“, а на повече от 1000 м на север-северозапад е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“, и двете за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, както и за опазване на дивите птици. 

На основание чл. 37, ал. 3 от горецитираната Наредба за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която СПУП-ПП за обект „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена източно от улична регулация при о.т. 73Б/ПИ с идентификатор 07079.662.9619 по плана ПЗ „Юг-Изток“, гр. Бургас, попадаща след бреговата ивица с прилежаща акватория на Черно море“ с възложител Община Бургас няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близко разположените посочени-по-горе защитени зони, поради следните мотиви:

  1. Предвид целите, които си поставя възложителя, с реализиране на СПУП-ПП не се очаква каквото и да било пряко или косвено отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в цитираните защитени зони, включително върху трофични, гнездови местообитания и/или места за почивка на птици, и техните популации.
  2. Предвид отдалечеността на предвижданията на плана от границите на защитените зони, при изпълнението на дейностите не се очаква генериране на шум, емисии и/или отпадъци във вид и количества, които да окажат трайно и/или необратимо значително отрицателно въздействие върху тях, вкл. безпокойство, които да доведат до изменения в структурата и функциите на опазваните популации на видовете, вкл. птиците.
  3. Не се очаква и отрицателно кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, в резултат на реализацията на настоящия план, заедно с одобрените до момента планове, програми и/или проекти.

Предвид характера на проекта и разпоредбата на чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС е изискано и получено становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) за допустимостта на разглеждания проект спрямо режимите по ЗВ и в утвърдените ПУРБ и ПУРН за района на басейново управление, копие от което е представено на възложителя.

 

/отговорено от МОСВ на 18.04.2024 г./