Категории
Превантивна дейност

част Б1: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина” част Б2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“ част БЗ: „Технологична връзка при КС „Полски Сеновец“

Днес, 03.04.2019 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение:

част Б1: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина”

част Б2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“

част БЗ: „Технологична връзка при КС „Полски Сеновец“

към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: “Линейна част “, с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД.

Информацията се намира в дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“, ст. 525, в сградата на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22.

Становищата могат да се представят на адреса на МОСВ (бул. „Кн. Мария Луиза“ 22, гр. София п.к. 1000) или по електронна поща edno_gishe@moew.government.bg.

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица -17.04.2019 г.