Категории
Превантивна дейност

Становище по Екологична оценка № 1-2/2020 г. с което се съгласува проект на Актуализиран Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България

13 февруари 2020 | 16:39

Днес, 13.02.2020 г., съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 13.02.2020 г. Становище по екологична оценка № 1-2/2020 г. на министъра на околната среда и водите, с което се съгласува проект на Актуализиран Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България (Актуализиран НПДУУП), с възложител Българска Агенция за безопасност на хранеите (БАБХ).

Становището е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на 13.02.2020 г.

Становището се намира в отдел „ЕО и ОВОС”, дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.