Категории
Превантивна дейност

Становище по екологична оценка № 15-7/2022 г. с което се съгласува Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г.

Днес, 27.10.2022 г., съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за постановено на 27.10.2022 г.

Становище по екологична оценка № 15-7/2022 г. на министъра на околната среда и водите, с което съгласува

Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г.

 

възложител: Министерство на земеделието

 

Становището е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 27.10.2022 г.

Становището се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.