Категории
Превантивна дейност

Становище по екологична оценка № 16-8/2022 г., с което съгласува Национална стратегия за околна среда и План за действие към нея по Вариант 3

Днес, 08.12.2022 г., съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за постановено на 07.12.2022 г.

Становище по екологична оценка № 16-8/2022 г. на министъра на околната среда и водите, с което съгласува 

Национална стратегия за околна среда и План за действие към нея по Вариант 3

възложител: дирекция Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество, МОСВ.

Становището е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 08.12.2022 г.

Становището се намира в дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.