Категории
Превантивна дейност

Становище по екологична оценка № 3-2/2023 г. с което се съгласува изменение и допълнение на Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“, включващо нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез Териториалните планове за справедлив прехо

Днес, 10.02.2023 г., съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ)  съобщава за постановено на 10.02.2023 г.

Становище по екологична оценка № 3-2/2023 г. на министъра на околната среда и водите, с което съгласува 

Изменение и допълнение на Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“, включващо нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез Териториалните планове за справедлив преход на Република България за регионите от ниво NUTS3 - Стара Загора (и прилежащите общини), Кюстендил и Перник“ (ТПСП)

 

възложител на програмата: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

възложител на ТПСП: Министерство на енергетиката

 

Становището е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 10.02.2023 г.

Становището се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.