Категории
Превантивна дейност

Становище по екологична оценка № 4-3/2023 г. ,с което се съгласува Програма ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция-България 2021-2027 г.

Днес, 24.04.2023 г., съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ)  съобщава за постановено на 24.04.2023 г.

Становище по екологична оценка № 4-3/2023 г. на министъра на околната среда и водите, с което съгласува 

Програма ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция-България 2021-2027 г. 

с възложител: дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството  

Становището е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 24.04.2023 г.

Становището се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.