Категории
Превантивна дейност

Становище по екологична оценка № 5-3/2022 г. с което се съгласува Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. по Алтернатива 2

Днес, 01.08.2022 г., съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за постановено на 29.07.2022 г.

Становище по екологична оценка № 5-3/2022 г. на министъра на околната среда и водите, с което съгласува

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.  по Алтернатива 2

възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 

Становището е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 01.08.2022 г.

Становището се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.