Категории
Превантивна дейност

Становище по екологична оценка № 5-4/2023 г. с което сe съгласува Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Днес, 20.09.2023 г., съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за постановено на 20.09.2023 г.

Становище по екологична оценка № 5-4/2023 г. на министъра на околната среда и водите, с което съгласува

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

с възложител: Министерство на земеделието и храните.

Становището е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 20.09.2023 г.

Становището се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.