Категории
Превантивна дейност

Становище по ЕО № 2-2/2021 г., с което се съгласува "Програма за развитие на регионите за програмния период 2021-2027 г."

Днес, 28.06.2021 г., съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за постановено на 28.06.2021 г. Становище по екологична оценка № 2-2/2021 г. на министъра на околната среда и водите, с което се съгласува "Програма за развитие на регионите за програмния период 2021-2027 г." по алтернатива 2, с възложител Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Становището е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22 на 28.06.2021 г.

Становището се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.