Категории
Превантивна дейност

Становище по ЕО № 3-2/2021 г., с което се съгласува "Областен план за развитие на горските територии на област Монтана"

Днес, 28.06.2021 г., съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за постановено на 28.06.2021 г. Становище по екологична оценка № 3-2/2021 г. на министъра на околната среда и водите, с което се съгласува "Областен план за развитие на горските територии на област Монтана" по алтернатива 2, с възложител Регионална дирекция по горите - Берковица.

Становището е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22 на 28.06.2021 г.

Становището се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.