Категории
Превантивна дейност

Становище по ЕО № 4-3/2021 г., с което се съгласува Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.

Днес, 27.07.2021 г., съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за постановено на 26.07.2021 г. Становище по екологична оценка № 4-3/2021 г. на министъра на околната среда и водите, с което съгласува

Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г. по Втори вариант

възложител:  „Министерство на информационните технологии и съобщенията.

Становището е поставено на обществен достъп за 14 дни на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 27.07.2021 г.

Становището се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.