Категории
Превантивна дейност

Стратегически план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023 – 2027 г.

Днес, 12.10.2021 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) за „Стратегически план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023 – 2027 г.“, МОСВ информира за следното:

 І. По отношение на изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Проектът на „Стратегически план за развитието на земеделието и развитието на селските райони за периода 20232027 г.“ е изготвен въз основа на изискванията и правилата, заложени в Дял III на Предложение за Регламент на Европейския парламент и на съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Проектът на "Стратегически план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периоди 2023 – 2027 г." е с национален териториален обхват и действа на цялата територия на страната.

Периодът на действие на Стратегическия план за действие е в съответствие с многогодишната финансова рамка за периода 2023-2027 г. на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз.

Стратегическият план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023 – 2027 г. се базира на десет основни цели, определени в плана като „специфични цели“. Постигането на всяка една от целите се свързва със задоволяване на определените потребности, предварително дефинирани към тях. Задоволяването на потребностите се постига чрез интервенциите, заложени в плана. От своя страна интервенциите създават рамката за реализиране на конкретни инвестиционни предложения на местно ниво.

Основните специфични цели са:

 1. Специфична цел № 1: Подпомагане на достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост в целия ЕС с цел подобряване на продоволствената сигурност;
 2. Специфична цел № 2: Засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията;
 3. Специфична цел № 3: Подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата на стойността;
 4. Специфична цел № 4: Принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптацията към него, както и за устойчивата енергия;
 5. Специфична цел № 5: Насърчаване на устойчивото развитие и ефективното управление на природните ресурси като вода, почва и въздух;
 6. Специфична цел № 6: Принос за защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта;
 7. Специфична цел № 7: Привличане на млади земеделски производители и улесняване развитието на стопанската дейност в селските райони;
 8. Специфична цел № 8: Насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство;
 9. Специфична цел № 9: Подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително за безвредна, питателна и устойчива храна, както и за хуманно отношение към животните;
 10. Специфична цел № 10: Модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знания, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен.

Стратегическият план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023 – 2027 г. попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 на ЗООС, като с предвидените с него мерки се очертава рамката за развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), планът подлежи на процедура по задължителна екологична оценка (ЕО).

Стратегическият план за развитие на земеделието и развитие па селските райони за периода 2023 – 2027 г. се одобрява от Министерски съвет на Република България, във връзка с което, на основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата по ЕО съвместена с процедурата по ОС за плана, е министърът на околната среда и водите. Отговорен орган за прилагане на плана е Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), подпомагано от Областните дирекции „Земеделие“ и техните звена на общинско ниво.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-696(1)/31.08.2021 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е изразено становище по постъпилата с уведомление вх. № ЕО-1/16.08.2021 г.  на МОСВ информация, съгласно което:

 • проектът на „Стратегически план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023 – 2027 г.“ е допустим спрямо целите за опазване на околната среда и мерките за постигане добро състояние на водите заложени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016 - 2021 г.);
 • проектът на „Стратегически план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023 – 2027 г.“ е допустим спрямо Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН 2016 – 2021 г.). Целите на плана не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения;
 • Реализирането на програма „Стратегически план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023 – 2027 г.“ няма да окаже значително въздействие върху водите и зоните за защита на водите, при условие, че се спазват планираните мерки в действащите ПУРБ и ПУРН на Дунавския район, както и законовите изисквания посочени в т. 2 от становището.
 • Периодът на действие на Стратегическия план на действие е в съответствие е многогодишната финансова рамка за периода 2023 – 2027 г. на ОСП на ЕС, в тази връзка плана ще съвпадне с прилагането ПУРБ и ПУРН в Дунавски район с период на действие 2022 – 2027 г. Реализацията на проекти и намерения, които предвиждат ползване и/или водовземане от повърхностни и подземни води произтичащи от прилагането на стратегическия план ще бъдат съгласувани самостоятелно за допустимост спрямо екологичните цели и плануваните мерки за постигане добро състояние на водите в ПУРБ, както и спрямо целите на управлението на риска от наводнения и предвидените мерки в ПУРН за съответния период на действие.

С писмо изх. № П-02-179(1)/10.09.2021 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) е изразено становище по постъпилата с уведомление вх. № ЕО-1/16.08.2021 г.  на МОСВ информация, съгласно което:

 • „Стратегическият план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2021 – 2027 г.“ е допустим от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на Източнобеломорски район (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при условие че се спазват:

- Заложените мерки в Програмите от мерки и Становищата по екологична оценка на действащите ПУРБ и ПУРН на Източнобеломорски район;

- Забраните, ограниченията и изискванията, регламентирани в ЗВ и подзаконовите актове към ЗВ.

 • реализацията на „Стратегическия план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023 – 2027 г.“ не следва да окаже значимо негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията, свързани с действащата нормативна уредба както и при съобразяване с действащите планове за управление, ПУРБ и ПУРН;
 • За представения Стратегически план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023 – 2027 г., чл. 93, ал. 9. т. 3 от ЗООС е неприложим.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Проектът на ,,Стратегически план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023 – 2027 г.“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Извършена е проверка за допустимост съгласно чл. 36, ал. 2 от Наредбата за ОС, според която проекта на „Стратегически план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023-2027 г.“ е допустим при съобразяване на предвижданията му с:

- режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление и

- режимите на защитените зони, определени със заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление.

След преглед на представената документация и на основание чл. 36, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която проекта на „Стратегически план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023 – 2027 г.“ има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

На основание гореизложеното и съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата за ОС към Доклада по ЕО като отделно приложение следва да се включи Доклад за оценка на степента на въздействие на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023 – 2027 г. върху защитените зони.

 /отговорено от МОСВ на 04.10.2021 г./