Категории
Превантивна дейност

Стратегия и план за действие за преход към Кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г.

 

Днес, 15.12.2020 г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО), във връзка с уведомление от дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) по чл.8, ал.1 от Наредбата за ЕО за Стратегия и план за действие за преход към Кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г., МОСВ информира за следното:

Предвижда се стратегическа част да съдържа визия, цели, приоритети и мерки в отделните приоритетни области с цел постигане на Кръгова икономика. При разработването на отделните приоритетни области и мерки ще се разгледат анализ на потребностите, икономически аспекти, субекти на предложените мерки, прилагане на нови бизнес модели и модели за консумация, необходими нормативни и регулаторни мерки, в т.ч. фискални, данъчни и икономически стимули, финансиране, пазарни инициативи, ключови проекти и пилотни инициативи, възможности за международно сътрудничество и трансфер на знания и иновации и др.

Стратегическата цел за зелена конкурентоспособна икономика е обезпечена, чрез предвидените мерки за повишаване на производителността на ресурсите, въвеждане на нови бизнес модели, както и платформи за свързаност в икономиката.. Друга основна стратегическа цел е намаляване на отпадъците и повече ресурси чрез създаването на повече възможности за устойчива употреба и повторно използване на продуктите, нови модели на отговорност, осигуряване на по-качествени суровини, без депониране на отпадъци.

Със Стратегията и планът за действие за преход към Кръгова икономика на Република България, за периода 2021-2027 г. се определя рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и/или Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда, поради което попада в обхвата на чл.2, ал.2, т.3 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. В тази връзка програмата попада и в обхвата на чл.2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което следва да бъде извършена оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитени зони, като процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО, съгласно чл.31, ал.4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Предвид, че Стратегията и планът ще бъде одобрявани от Министерския съвет на Република България, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е министърът на околната среда и водите, на основание чл.4, т.1 от Наредбата за ЕО. Същият е компетентен и за провеждане на процедурата по оценка за съвместимост по смисъла на чл.31 от ЗБР, която се провежда в рамките на процедурата по ЕО.

                                                                                                                                                                                                                                                                     отг. от МОСВ на 14.12.2020 г.