Категории
Превантивна дейност

Стратегия за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група „Ветово-Цар Калоян-Опака“ за периода 2023 – 2027 г.

Днес, 16.01.2024 г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по чл.8, ал. 1 от Наредбата за ЕО за Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група „Ветово-Цар Калоян Опака“ за периода 2023 – 2027 г., с възложител Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака“, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава VІ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Стратегията за ВОМР на територията на МИГ – Ветово-Цар Калоян - Опака ще се прилага на територията на Община Ветово, област Русе, Община Цар Калоян, област Разград и Община Опака,  област  Търговище, с всичките им населени места.

Основната цел на стратегията  е осигуряване на добри условия за живот и заетост на територията на МИГ „Ветово-Цар Калоян-Опака“, на основата на ефективно и интегрирано развитие на аграрния сектор, неземеделския бизнес, съпътстващата публична инфраструктура и услуги, отговарящи на съвременните потребности на местната общност.

За постигане на основната цел в стратегията са заложени редица приоритети и специфични цели:

Приоритет 1: Развитие на обществената инфраструктура и ефективно оползотворяване на природните и културно-исторически ресурси, който включва следните специфични цели:

Специфична цел 1: Осигуряване на естетична среда чрез изграждане на спортна, социална, културна, туристическа и техническа инфраструктура;

Специфична цел 2: Опазване на природата и биологичното разнообразие, и намаляване на всички форми на замърсяване;

Специфична цел 3: Подкрепа за популяризиране на културно-историческото наследство, местните изделия и храни допълва другите две цели като включва нереализирания потенциал на селското наследство и природата;

Приоритет 2: Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с висока добавена стойност, който включва следните специфични цели:

Специфична цел 4: Модернизиране на земеделските стопанства и създаване на нови трайни насаждения;

Специфична цел 5: Създаване на възможности за добавяне на стойност към земеделската продукция;

Специфична цел 6: Създаване на нови работни места чрез инвестиции в подкрепа на неземеделския бизнес.

Приоритет 3: Подобряване на образованието и социалните взаимодействия в мултикултурната общност, който включва следната специфична цел:

Специфична цел 7: Образователна и социална интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи

Органът, одобряващ Стратегията е Общото събрание на Сдружение МИГ „Ветово-Цар Калоян-Опака“.

Стратегията засяга области в обхвата на чл. 85, ал.1 от ЗООС и очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл.2, ал.2, т. 1 от Наредбата за ЕО подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Предвид това, че Стратегията попада на територията на две Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ – Русе и РИОСВ - Шумен), на основание чл. 10, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган по процедурата по екологична оценка е министърът на околната среда и водите.

IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от ЗБР:

Предвид разпоредбата на чл. 31, ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС Стратегията за ВОМР на МИГ „Ветово-Цар Калоян-Опака“ подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитени зони, като процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО, съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР.

На територията на общини Ветово, Цар Калоян и Опака попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

  1. Природен парк (ПП) „Русенски Лом“, обявен за народен парк със Заповед № 567/26.06.1970 г. на МГГП (ДВ бр.30/1970 г.), видоизменена със Заповед № 586/08.06.1983 г. на КОПС при МС и със Заповед № 580/17.06.1986 г. на Комитет за опазване на природната среда (КОПС) при МС (ДВ бр.52/1986 г.). Прекатегоризиран в природен парк със Заповед № РД-794/19.08.2002 г. на МОСВ (ДВ бр.86/2002 г.). Планът за управление на природния парк е приет Решение № 760/12.10.2022 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 83/2022 г.);
  2. Защитена местност (ЗМ) „Ломия”, обявена за буферна зона на резерват „Бели Лом” със Заповед № 764/19.08.1987 г. на КОПС при МС (ДВ бр.74/1987 г.). Прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-520/12.07.2007 г. на МОСВ (ДВ бр.72/2007 г.). Площта е актуализирана със Заповед № РД-606/18.08.2011 г. на МОСВ (ДВ бр.80/2011 г.);
  3. ЗМ „Рибарниците”, обявена за природна забележителност със Заповед № 1145/16.12.1981 г. на КОПС при МС (ДВ бр.102/1981 г.). Прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-1204/24.09.2003 г. на МОСВ (ДВ бр.91/2003 г.). Площта е актуализирана със Заповед № РД-423/24.06.2009 г. на МОСВ (ДВ бр.63/2009 г.);
  4. Природна забележителност (ПЗ) „Мамула”, обявена със Заповед № 707/09.03.1970 г. на МГГП (ДВ, бр.34/1970 г.). Площта е актуализирана със Заповед № РД-552/12.07.2007 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр.68/2007 г.);
  5. ПЗ „Острата скала“, обявена като защитена местност със Заповед № 309/10.04.1986 г. на КОПС при МС (обн., ДВ, бр.34/1986 г.). Прекатегоризира на природна забележителност със Заповед № РД-1206/24.09.2003 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр.91/2003 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-424/24.06.2009 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр.63/2009 г.);
  6. Резерват „Бели Лом”, обявен със Заповед № 393/12.05.1980 г. на Комитет за опазване на природната среда (КОПС) (обн., ДВ, бр.51/1980 г.). Площта е актуализирана със Заповед № РД-564/12.07.2007 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр.68/2007 г.)

     В границите на Общини Ветово, Цар Калоян и Опака попадат следните защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

     - BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №  РД-1034/17.12.2020 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 22/2021 г.);

     - BG0000605 „Божкова дупка” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №  РД-101/09.02.2015 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 17/2016 г.);

     - BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №  РД-1024/17.12.2020 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 18/2021 г.);

     - ЗЗ BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 84/2008 г.), изменена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 50/2013 г.);

     - ЗЗ BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 11/2009 г.), изменена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 10/2013 г.).

Предвид обстоятелството, че проектът на стратегията касае всички гореописани защитени територии и защитени зони, извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС показва, че същият е допустим при съобразяване на произтичащите от него планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с:

- режимите на защитените територии, определени със ЗЗТ и заповедите за обявяването им;

- режимите на защитените зони, определени със заповедите за обявяването им.

След преглед на представената информация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която проектът на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян -Опака“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаните защитени зони от мрежата Натура 2000.

/отговорено от МОСВ на 16.01.2024 г./