Категории
Превантивна дейност

Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група „Луковит - Роман“ за периода 2023 – 2027 г.

Днес, 29.11.2023 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ "Луковит -Роман" за периода 2023 – 2027 г., с възложител Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“.