Категории
Превантивна дейност

Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група „Луковит – Роман“ за периода 2023 – 2027 г.

Днес, 06.12.2023 г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление от Сдружение „Местна инициативна група (МИГ) Луковит–Роман“ по чл.8, ал.1 от Наредбата за ЕО за Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на МИГ „Луковит-Роман“ за периода 2023 – 2027 г. и предоставена допълнителна информация (искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО), МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава VІ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Стратегията за ВОМР на МИГ „Луковит – Роман“ ще се прилага в периода 2023-2027 г. на територията на включените в МИГ общини- община Луковит, област Ловеч и община Роман, област Враца, с всичките им населени места, както следва:

- Община Луковит,  с 12 населени места: гр. Луковит, с. Бежаново, с. Беленци, с. Дерманци, с. Дъбен, с. Карлуково, с. Петревене, с. Пещерна, с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Торо̀с и с. Ъглѐн;

- Община Роман с 13 населени места: гр. Роман, с. Долна Бешовица, с. Камено поле, с. Караш, с. Кунино, с. Курново, с. Марково равнище, с. Радовене, с. Синьо бърдо, с. Средни рът, с. Стояновци, с. Струпец и с. Хубавене.

Разработването на Стратегията за ВОМР на МИГ Луковит-Роман за периода 2023-2027 г. се стреми да надгражда постигнатите резултати от предходния период на изпълнение на подхода ВОМР, като планирането е извършено на база постигнати резултати и идентифицирани проблемни области. Едновременно с това се търси приемственост и допълняемост с местните и регионалните политики за развитие, като се подкрепят цели, приоритети и мерки, специфични за територията, показали своята ефективност и допринасящи за нейното развитие.

Основната цел на Стратегията на МИГ „Луковит - Роман е „Територия с конкурентоспособна икономика и земеделие, образовано население и подобрена жизнена среда“.

За постигане на основната цел са определени два приоритета, за постигането на които са заложени съответните мерки.

Осъществяването на допустимите дейности по мерките се предвижда да се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) като водещ фонд и други европейски структурни фондове – Европейския фонд за социално развитие плюс(ЕСФ+) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

От ЕЗФСР ще се финансират мерки от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР)  за периода 2023 – 2027 г., от ЕСФ + - мерки от Програма „Развитие на човешките ресурси“  2021 – 2027 г. и Програма „Образование“ 2021-2027 г., и от  ЕФРР мерки от Програма „Околна среда“ за периода 2021 –2027 г. и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., както следва:

Приоритет 1: Икономика и човешки ресурси: Повишаване на жизнения стандарт на населението чрез инвестиции в конкурентоспособно земеделие и бизнес, запазване, развитие и интеграция на човешкия капитал:

Мерки от СПРЗР 2023-2027 г. (финансиране от ЕЗФРСР)

 • Инвестиции в земеделските стопанства;
 • Инвестиции в нестопански дейности.

Мерки от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (финансиране от ЕСФ+):

 • Активиране на безработни и неактивни лица, вкл. социално предприемачество;
 • Насърчаване на активния живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве;
 • Социално–икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите, вкл. общностна работа и ранно детско развитие.

Мерки от Програма „Образование“ 2021-2027 (финансиране от ЕСФ+):

 • Повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование на територията на МИГ „Луковит –Роман“.

Мерки от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027(финансиране от ЕФРР)

 • Повишаване на иновационната активност на предприятията.

Приоритет 2: Сътрудничество и по-добра среда на живот: Въвеждане на нови форми на диалог и сътрудничество за подобряване средата на живот, опазване на околната среда и съхраняване на местните традиции и потенциал:

Мерки от СПРЗР 2023-2027 г. (финансиране от ЕЗФРСР)

 • Инвестиции в основни услуги за общността на територията на МИГ;
 • Регламент ЕС 2021/2115
 • Сътрудничество на къси вериги на доставка;
 • Сътрудничество на местно инициативи – подкрепа на други форми на сътрудничество;
 • Подготвителни дейности за разработване на концепции за интелигентни селища „Smart villages“;
 • Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество на МИГ и подготвителни дейности за него.

Мерки от Програма „Околна среда“ 2021-2027 (финансиране от ЕСФ+):

Устойчива околна среда“ - приоритет Отпадъци - кръгова икономика

 • „Околна среда и биоразнообразие“ - популяризиране и изграждане на отношение към природните дадености и защитени територии, вкл. биоразнообразие на територията на двете общини, както и как да се опазва и използва - Програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г
 • Устойчива околна среда - приоритет „Отпадъци“ - кръгова икономика (повишаване на осведомеността относно практиките и поведението, във връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците както и информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни и населението);
 • „Околна среда и биоразнообразие“ - популяризиране и изграждане на отношение към природните дадености и защитени територии, вкл. биоразнообразие на територията на двете общини, както и как да се опазва и използва (Работа със заинтересовани страни в подкрепа на опазването на биологичното разнообразие, вкл. противодействието срещу бракониерството, трафика и незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна).

Стратегията за ВОМР на МИГ „Луковит - Роман“ включва приоритети, мерки и допустими дейности за развитие на земеделските стопанства, туризъм, инфраструктура и др., които попадат в обхвата на области от чл.85, ал.1 на ЗООС, и др., като със Стратегията се определя рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 2 на същия Закон. В тази връзка, на основание чл.2, ал.2, т.1  на Наредбата за ЕО, Стратегията подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Органът, който ще одобри  Стратегията е Общото събрание на Сдружение „МИГ Луковит –Роман“.

Предвид това, че Стратегията за ВОМР на МИГ „Луковит - Роман“ попада на територията на две Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ - Враца и РИОСВ - Плевен), на основание чл.10, ал.2, т.4 от ЗООС, компетентен орган по процедурата по екологична оценка е министърът на околната среда и водите.

IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, предвидените в стратегията проекти ще се реализират на територията на общини Роман и Луковит, в които попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

 1. 1. Защитена местност „Гарван”, обявена за историческо място със Заповед № 2122/ 21.01.1964 г. на КГГП (обн., ДВ бр.6/1964 г.) и прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-738/10.06.2003 г. на МОСВ (обн., ДВ бр.60/2003 г.). Площта е актуализирана със Заповед № РД-887/15.11.2019 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.99/2019 г.);
 2. 2. Защитена местност „Парника”, обявена за историческо място със Заповед № 2122/21.01.1964 г. на КГГП (обн., ДВ бр.6/1964 г.) и прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-737/10.06.2003 г. на МОСВ (обн., ДВ бр.60/2003 г.);
 3. Природна забележителност „Долния парник”, обявена със Заповед № 378/ 05.02.1964 г. на КГГП при МС (обн., ДВ, бр.12/1966 г.). Площта на природната забележителност е актуализирана със Заповед № РД-399/24.04.2013 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр.51/2013 г.);
 4. Природна забележителност „Горния парник”, обявена със Заповед № 378/ 05.02.1964 г. на КГГП при МС (обн., ДВ, бр.12/1966 г.);
 5. Природна забележителност „Струпаница – скални образувания”, обявена със Заповед № 535/25.09.1978 г. на КОПС при МС (обн., ДВ, бр.86/1978 г.);
 6. Природна забележителност „Карлуковски карстов комплекс пещери Темната дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица, Хайдушка дупка“, обявена със Заповед № 2810/10.10.1962 г. на ГУГ (обн., ДВ, бр.56/1963 г.). Със Заповед № РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.32/2018 г.) е изменен режима на дейности в защитената територия;
 7. Природна забележителност „Цочов вир“, обявена със Заповед № РД-502/14.07.2023 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.79/2023 г.);
 8. Природна забележителност „Лилов вир“, обявена със Заповед № РД-501/14.07.2023 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.79/2023 г.);
 9. Природна забележителност „Червеница”, обявена със Заповед № 3039/ 03.10.1974 г. на МГОПС (обн., ДВ, бр.88/1974 г.).
 10. Природна забележителност „Скално образувание Чуклите”, обявена със Заповед № 1427/13.05.1974 г. на МГОПС (обн., ДВ, бр.44/1974 г.).
 11. Природна забележителност „Пещера Гълъбарника”, обявена със Заповед № 1799/ 30.06.1972 г. на МГОПС (обн., ДВ, бр.59/1972 г.);
 12. Природна забележителност „Самуилица едно и две”, обявена със Заповед № 1799/ 30.06.1972 г. на МГОПС (обн., ДВ, бр.59/1972 г.).

Общини Роман и Луковит попадат в границите на следните защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

А. Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

 1. BG0000240 „Студенец“, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г., изм. с РД-67/2013 г. и РД-269/2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 105/2008 г., бр.10/2013. и бр.41/2021 г.);
 2. BG0001014 „Карлуково“ обявена със Заповед № РД-329/2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 53/2021 г.);
 3. BG0000374 „Бебреш“, обявена със Заповед № РД-1048/2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 21/2021 г.);
 4. BG0001036 „Български извор“ обявена със Заповед № РД-306/2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 21/2021 г.);

Б. Защитени зони за опазване на дивите птици:

 1. BG000240 „Студенец“, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г., изм. с РД-67/2013 г. и РД-269/2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 105/2008 г., бр.10/2013. и бр.41/2021 г.);
 2. BG0000332 „Карлуковски карст“, обявена със Заповед № РД- 788/29.10.2008 г. (обн.,ДВ, бр. 105/2008 г.)
 3. BG0002109 „Васильовска планина“,обявена със Заповед № РД-529/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 48/2010 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), проектът на Стратегия подлежи на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) с предмета и целите на опазване на горецитираните защитени зони. Процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО, съгласно чл. 31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР.

Предвид обстоятелството, че проектът на стратегията касае всички гореописани защитени територии и защитени зони, извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС показва, че същият е допустим при съобразяване на произтичащите от него планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с:

- режимите на защитените територии, определени със ЗЗТ и заповедите за обявяването им;

- режимите на защитените зони, определени със заповедите за обявяването им;

След преглед на представената информация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която проектът на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Роман и Луковит“ 2023-2027 г. няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаните защитени зони от мрежата Натура 2000.

 

отг. от МОСВ на 06.12.2023 г.