Категории
Превантивна дейност

Стратегия за водено от общностите Местно развитие на територията на „Местна инициативна група - МИГ Първомай-Димитровград“ за периода 2023 – 2027 г.

Днес, 22.11.2023 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява за постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Първомай-Димитровград“ за периода 2023 – 2027 г., с възложител Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Първомай-Димитровград“.