Категории
Превантивна дейност

Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група - МИГ Първомай-Димитровград“ за периода 2023 – 2027 г.

Днес, 22.11.2023 г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), във връзка с постъпило искане в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), което приемаме и като уведомление по чл.8, ал. 1 от Наредбата за ЕО за „Местна инициативна група - МИГ Първомай-Димитровград“ за периода 2023 – 2027 г., с възложител Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - МИГ Първомай-Димитровград“, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

По отношение на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологично разнообразие:

Стратегията за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група - МИГ Първомай-Димитровград“ включва специфични цели и приоритети насочени към развитие на земеделския сектор, опазване и развитие на обществени услуги, инфраструктура и ресурси, които попадат в обхвата на чл. 85, ал.1 от ЗООС, като определя рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложение № 1 и № 2 на ЗООС. В тази връзка Стратегията попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

Съгласно документацията Стратегията е с териториален обхват територията на Община Първомай, област Пловдив и Община Димитровград, област Хасково, респективно територия, контролирана от РИОСВ – Пловдив и РИОСВ – Хасково. На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е министърът на околната среда и водите.  Същият е компетентен орган и за провеждане на процедурата по оценка за съвместимост по смисъла на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), която се провежда в рамките на процедурата по ЕО.

Във връзка с внесеното искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, заведено с вх. № ЕО-35/18.10.2023 г. на МОСВ, информираме, че след провеждане на необходимите консултации, компетентният орган по околна среда ще се произнесе с решение по реда на глава шеста, раздел II (EO) на ЗООС и ЗБР.

/отговорено от МОСВ на 20.11.2023 г./

Документи