Категории
Превантивна дейност

Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група „Високи западни Родопи – Доспат – Борино - Сърница“ за периода 2023 – 2027 г.

Днес, 28.11.2023 г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление за Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на Местна инициативна група (МИГ) „Високи западни Родопи – Доспат – Борино - Сърница“ за периода 2023 – 2027 г. и предоставена допълнителна информация (искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО), МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава VІ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Стратегията за местно развитие (ВОМР) на територията на Местна инициативна група (МИГ) „Високи западни Родопи – Доспат – Борино  -Сърница“ за периода 2023 – 2027 г. е разработена в изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони и Административен договор № 50-70/22.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Стратегията за ВОМР на МИГ „Високи Западни Родопи-Доспат-Борино-Сърница“ за периода 2023 - 2027 г. се разработва по подхода за водено от общностите местно развитие (ВОМР). Прилагането на подхода ВОМР се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за ВОМР, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и общинско.

Стратегията е изготвена в съответствие със специфичните цели на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023– 2027 г., като мерките  и допустимите дейности са изцяло съобразени с плана, за който е проведена процедура по екологична оценка, приключила с издаването на Становище по ЕО № 5-4/2023 на министъра на околната среда и водите.

Основната цел на Стратегията е: „Подобряване на средата за живот и бизнес, посредством инвестиции в публична  инфраструктура, насърчаване на устойчива местна икономика, при щадящо използване на наличните ресурси (природни и културни), осигуряваща по - високи доходи и заетост“.

В Стратегията за ВОМР на МИГ „Високи Западни Родопи – Борино - Доспат и Сърница“ са определени два приоритета за постигане на целта, в рамките на които са дефинирани шест специфични цели:

Приоритет 1. Подобряване качеството на живот и условията за бизнес чрез доизграждане и обновяване на инфраструктурата на територията, вкл. за достъп до туристически обекти,  опазване на околната среда

Специфична цел 1.1. Подобряване облика на населените места на територията и достъпа до основни услуги за местното население.

Специфична цел 1.2 Подобряване достъпа на населението до социални и здравни услуги и услуги свързани със туризма, отдиха и спорта на територията на МИГ.

Специфична цел 1.3 Насърчаване на опазването на околната среда на територията на МИГ, посредством повишаване на информираността на местното население, относно опазването на биологичното разнообразие  и практиките и поведението във връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците.

Специфична цел 1.4 Създаване и развиване на устойчиви партньорства с местни инициативни групи на територията на страната и ЕС.

Приоритет 2. Икономическо развитие, насърчаване на предприемачеството в неземеделски дейности и първична преработка на земеделски и горски продукти.

Специфична цел 2.1: Подпомагане на модернизацията и въвеждането на иновации при преработката на земеделски продукти и първична преработка на дървесина, насърчаване производството на местни продукти

Специфична цел 2.2: Подпомагане на нови и съществуващи неземеделски предприятия във всички стопански сектори за модернизиране на материалната база, внедряване на иновации, повишаване на конкурентоспособността, диверсификация и развитие на услуги.

Целите и приоритетите ще се изпълнят чрез поредица от взаимодопълващи се мерки. които се предвижда да се финансират от ЕЗФСР като водещ фонд и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино - Доспат – Сърница“ обединява три общини, разположени в две области в Южниян централен регион на България (NUTS 2): община Доспат и община Борино, област Смолян и община Сърница, област Пазарджик.

Териториалния обхват на Стратегията за ВОМР обхваща административните граници на община Доспат и община Борино, област Смолян и община Сърница, област Пазарджик. Населението на територията към 31.12.2021 г. е 15 149 жители, oт които 7564 в община Доспат, 2968 в община Борино и 4617 в община Сърница.

Стратегията на ВОМР ще се прилага в периода 2023-2027 г. в населените места на общините, включени в сдружението, както следва:

 - Община Доспат, област Смолян: гр. Доспат, с. Барутин, с. Бръщен с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Црънча и с. Чавдар;

 - Община Борино, област Смолян: с. Борино, с. Буйново, с. Кожари, с, Чала и с. Ягодина.

 - Община Сърница, област Пазарджик: гр. Сърница, с. Медени поля и с. Побит камък.

 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Високи Западни Родопи“ включва приоритети, цели и дейности за развитие на земеделските стопанства, туризъм, инфраструктура и др., които попадат в обхвата на области от чл.85, ал.1 на ЗООС, и др., като със Стратегията се определя рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 2 на същия Закон. В тази връзка, на основание чл.2, ал.2, т.1 и т.3 на Наредбата за ЕО, Стратегията подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Органът, който ще одобри Стратегията е Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Дългопол – Смядово“.

Предвид това, че Стратегията попада на територията на две Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ - Смолян и РИОСВ - Пазарджик), на основание чл.10, ал.2, т.4 от ЗООС, компетентен орган по процедурата по екологична оценка е министърът на околната среда и водите. Същият е компетентен и за провеждане на процедурата по оценка за съвместимост (ОС) по смисъла на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), която се провежда в рамките на процедурата по екологична оценка.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), Стратегията за ВОМР на МИГ „Високи Западни Родопи“ за периода 2023-2027 г., е допустима от гледна точка на действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР 2016-2021, Закона за водите и подзаконовите актове към него.

IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от ЗБР:

Предвидените в стратегията дейности ще се реализират на територията на общините Доспат, Борино и Сърница, в обхвата на които попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

- „Кастраклий“, разположен в землището на с. Борино, общ. Борино, обявен със Заповед № 508/28.03.1968 г. на МГГП (обн., ДВ, бр.76/01.10.1968 г.), с утвърден със Заповед № РД-50/20.01.2006 г. на МОСВ (обн. ДВ бр.21/2006 г.) план за управление, с актуализирана площ със Заповед № РД-191/28.02.2013 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 33/05.04.2013 г.);

 - Природна забележителност „Дяволския мост и водопада”, разположена в землищата на с. Борино и с. Кожари, общ. Борино, обявена със Заповед № 535/ 25.09.1978г. на КОПС при МС (обн., ДВ, бр. 86/1978 г.);

 - Природна забележителност „Буйновско ждрело”, разположена в землищата на с. Буйново и с. Кожари, общ. Борино, обявена със Заповед № 995/21.04.1971 г. на МГГП (обн., ДВ, бр.41/1971 г.), увеличена по площ със Заповед № РД-904/11.12.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 10/06.02.2009 г.);

 - Природна забележителност „Скално образувание Жабата“, разположена в землището на с. Медени поляни, общ. Сърница, обявена със Заповед № 448/25.04.1984 г. на КОПС при МС (обн., ДВ, бр.40/22.05.1984 г.);

 - Природна забележителност „Побит камък“, разположена в землището на с. Побит камък, общ. Сърница, обявена като историческо място със Заповед № 295/07.02.1962 г. на ГУГ и в последствие прекатегоризирана в природна забележителност;

 - Защитена местност „Поречието на р. Девинска“, разположена в землищата на гр. Девин, общ. Девин и с. Борино, общ. Борино, обявена със Заповед № РД-618/ 08.07.2002г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 86/10.09.2002 г.) и увеличена по площ със Заповед № РД-695/19.09.2007 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 89/06.11.2007 г.);

 - Защитена местност „Борино“, разположена в землището на с. Борино, общ. Борино, обявена за буферна зона на резерват „Кастракли“ със Заповед № 1094/03.12.1986г. на КОПС при МС (обн., ДВ, бр. 98/1986 г.) и прекатегоризирана със Заповед № РД-517/12.07.2007 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 72/ 04.09.2007 г.);

 - Защитена местност „Триградско ждрело“, разположена в землищата на с. Триград и с. Гьоврен, общ. Девин и с. Ягодина, общ. Борино, обявена със Заповед № РД-4021/06.12.1963 г. на КГГП (обн., ДВ, бр. 14/1966 г.), увеличена по площ със Заповед № РД-429/18.07.2007 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 61/27.07.2007 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-677/08.10.2015 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 85/03.11.2015 г.);

 - Защитена местност „Находище на върболистен тъжник - Чибуците“, разположена в землищата на с. Триград и с. Гьоврен, общ. Девин и с. Ягодина, общ. Борино, обявена със Заповед № РД-25/09.01.1989 г. на КОПС при МС (обн., ДВ, бр. 7/1989 г.);

 - Защитена местност „Караджа дере“, разположена в землищата на гр. Доспат и с. Касъка, общ. Доспат, обявена със Заповед № РД-406/07.07.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 73/19.08.2008 г.).

Територията на трите общини Доспат, Борино и Сърница попада изцяло или частично в границите на следните защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

 - BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № 278/31.03.2021 г. на МОСВ, (обн. ДВ бр. 45/2021г.)

 - BG0002063 „Западни Родопи“ и  BG0002113 „Триград – Мурсалица“ за опазване на дивите птици, обявени със Заповеди № РД – 835/17.11.2008г., изменена с № РД-890/26.11.2013г. (обн., ДВ, бр.108/ 19.12.2008г. и бр.107/13.12.2013г.) и № РД – 531/ 26.05.2010г. (обн., ДВ, бр. 50/ 02.07.2010г.) на министъра на околната среда и водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, стратегията за ВОМР на територията на МИГ „Високи Западни Родопи Доспат- Борино-Сърница“ подлежи на процедура по оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на горецитираните защитени зони. Процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО, съгласно чл. 31, ал. 4 във връзка с ал.1 от ЗБР.

Предвид обстоятелството, че стратегията касае всички гореописани защитени територии и защитени зони, извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че стратегията е допустима при съобразяване на произтичащите от нея планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с:

- режимите на защитените територии, определени със ЗЗТ, заповедите за обявяването им и плановете за управлението им, при наличие на такива;

-  режимите на защитени зони, определени със заповедите за обявяването им.

След преглед на представената информация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която няма вероятност  проектът на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на „Местна инициативна група (МИГ) „Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” за периода 2023-2027 г. да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горецитираните защитените зони, поради следните мотиви:

 - Реализирането на специфичните цели за опазване на околната среда в стратегията, както и на начина, по който тези цели и всички екологични съображения са били взети предвид по време на изготвянето й на всеки един от приоритетите, се очаква да акумулира общ положителен ефект върху състоянието на компонентите на околната среда.

 - В стратегията са предвидени дейности като създаване на благоприятни условия и възможности за подкрепа на устойчиво предприемачество, повишаване на институционалния капацитет, насърчаване на устойчивото използване на природните ресурси, повишаване на туристическата привлекателност на района чрез използване на природното и културно наследство, насърчаване на иновативни технологии, насърчаване на екосистемните услуги чрез екологосъобразните инфраструктури за подобряване на качеството на околната среда, които няма вероятност да доведат до значителни отрицателни въздействия върху територии от мрежата „Натура 2000“.

 

отг. от МОСВ на 28.11.2023 г.