Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели на сградата на КПП „Валята“

Във връзка с постъпило уведомление от АЕЦ Козлодуй“ ЕАД  за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели на сградата на КПП „Валята“, на основание чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

След прегледа на предоставената документация се констатира, че инвестиционното предложение предвижда изграждането на нов тръбен кладенеца за водоснабдяване за други цели на сградата на КПП „Валята“, на територията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.  Новият сондажен кладенец ще бъде ситуиран в района на имот КЕ 218 по КВС на с. Хърлец, Община Козлодуй и ще е с дълбочина около 40 м. Водата ще се използва за обслужване на санитарни помещения, в количество 6 м3 на денонощие.

Предвид гореизложеното, инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на обект по Приложение № 1 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т.2, буква „г“ от Приложение № 2 на Закона, поради което съгласно чл.93, ал.1, т.1 и 3 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Във връзка с чл.93, ал.2, т.4 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е министърът на околната среда и водите.

На основание чл.4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Дунавски район (ДР).

Съгласно изразено от Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“ становище, с изх. № ОБ-6097-(2)/08.10.2018 г., намерението е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН на ДР, при спазване на мерките заложени в ПУРБ.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на ЗБР. Най- близко разположените защитени зони са: BG 0000614 „Река Огоста“ и BG 0000533 „Острови Козлодуй“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г., изменен с РМС № 811 от 16.11.2010 г. (обн., ДВ, бр. 21/2007 г. и ДВ, бр.96/2010 г.)

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитената зона по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ  Враца, БД „Дунавски район“, Община Козлодуй и Кметство с. Хърлец.                                                            

/отговорено от МОСВ на 12.10.2018 г./