Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение „Модернизация на Компресорна станция „Лозенец“

Във връзка с постъпило уведомление от „Булгартрансгаз“ ЕАД по реда на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Модернизация на Компресорна станция „Лозенец“ , препратено от РИОСВ-Стара Загора и писмо с допълнителна информация, на основание чл. 5, ал. 1 и чл.5, ал.3 от Наредбата за ОВОС, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от ЗООС:

Разглежданото ИП „Модернизация на Компресорна станция „Лозенец“ е етап 2 към обект Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония.

За ИП „Реконструкция на Компресорна станция „Лозенец“ към обект Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония“ е проведена процедура по реда на глава Шеста на ЗООС, която е приключила с решение № 9-ПР/2015 г. на компетентния орган- министъра на околната среда и водите с характер да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Компресорна станция (КС) ’’Лозенец“1 е включена в трасето на газопровода, служещ за пренос на природен газ за страните Турция, Гърция и Македония. Разположена в землището на с. Лозенец, ЕКАТТЕ 44118, община Стралджа, обл. Ямбол,

С решение № 615 от 14.07.2009 г. на Министерски съвет за обект от национално значение е обявен обект „Разширение на транзитен газопровод за Турция в участъка от Компресорна станция „Лозенец" до очистно съоръжение „Недялско". Началната точка на този обект е Компресорна станция „Лозенец", служеща за повишаване на налягането на природния газ, който се подава по тръбопровода.

Към настоящия момент в КС "Лозенец" са монтирани 7 броя стари газотурбинни компресорни агрегати (ГТКА) с обща топлинна инсталирана мощност 192 МW и два нови нискоемисионни ГТКА с топлинна мощност 24.54 МW всеки, както и 5 броя водогрейни котли с обща топлинна мощност 1.59 МW.

Реконструкцията на компресорната станция включва изграждане/монтиране на 2 бр. ниско емисионни газотурбинни компресорни агрегати (ГТКА 10 и ГТКА 11 - всеки с инсталирана топлинна мощност от 24.54 MW) както и 2 водогрейни котли към новите компресорни цехове (КЦ) с мощност 0.1 MW всеки. Новите компресорни агрегати ще заменят съществуващите агрегати с номера ГТКА 4, 5, 6 и 7.

Инсталираната работна номинална топлинна мощност на горивната инсталация на площадката на КС „Лозенец“ след модернизацията ще бъде 155.95 MW, т.е ще се увеличи с 49.28 МW .

Така заявено ИП представлява разширение/изменение на ИП от Приложение № 1 от ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2 от същия закон - т.3, б.“а“ и на основание чл. 93, ал.1, т.1 и т.3 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). На основание чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Във връзка с представеното уведомление, МОСВ обръща внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на ИП трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискващата се оценка.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно изразеното от Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломерски район“ (ИБР) становище, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), за ИП следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

При извършена проверка относно местоположението на предвидените дейности се установи, че ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0002028 „Комплекс Стралджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-550/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 83/2008 г.)

 

Копие от писмото е изпратено до БДУВ „Източнобеломорски район“- Пловдив, РИОСВ – Стара Загора, община Стралджа и кметство с. Лозенец.

/отговорено от МОСВ на 15.01.2018 г./