Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение на МРРБ за „Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от „ВиК Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив“

Във връзка с постъпило уведомление от МРРБ за инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от „ВиК Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив“, на основание чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

ИП е разработено въз основа на приет Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация. Включва дейности, свързани с изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения за агломерации над 10 000 е.ж., както и дейности свързани с населени места и агломерации над 2000 е.ж. за отпадъчни води и за населени места над 50 жители за питейно водоснабдяване.

Териториалният обхват на ИП на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив напълно съвпада с административна област Пловдив и включва 18 общини: Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Пловдив, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение и Хисаря, в които има 18 града и 195 села.

Така заявено ИП попада в обхвата на  т. 11, буква „в“ на Приложение № 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, както и чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). На основание чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид разпоредбата на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Съгласно изразеното становище от Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район“ (БДУВИБР) с изх. № ПУ-02-39/27.03.2018 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада частично в границите на четири защитени зони по смисъла на ЗБР. Предвиденият за реконструкция довеждащ водопровод от НР 2000 до ПС III подем с обща дължина 2536 м, гр. Първомай попада в защитени зони BG0000436 „Река Мечка” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (МС) (Обн., ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0002081 „Марица - Първомай” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-909/11.12.2008 г. на министъра на околната среда и водите (Обн., ДВ, бр. 13/2009 г.). Предвидената реконструкция на довеждащи водопроводи - Трасе I и Трасе II от ПС "Север" попада в защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на МС  (Обн., ДВ, бр. 21/2007 г.). Предвидената реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "ЮГ" попада в защитени зони BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на МС (Обн., ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0002087 „Марица Пловдив” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-836/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (Обн., ДВ, бр. 108/2008 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

В тази връзка, е направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 4, във връзка с ал. 1 от същата наредба, при която се установи, че предвидените в ИП дейности, са допустими спрямо режимите на защитени зони BG0002081 „Марица - Първомай” и BG0002087 „Марица Пловдив” за опазване на дивите птици, определени със заповедите за обявяването им.

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ  Пловдив, РИОСВ Смолян, БД „Източнобеломорски район“ Пловдив, Община Асеновград, Кметство с. Болярци, Кметство с. Тополово, Община Брезово, Кметство с. Стрелци, Кметство с. Зелениково, Община Калояново, Кметство с. Дълго поле, Община Карлово,Кметство гр. Баня, Кметство гр. Калофер, Кметство с. Розино, Община Кричим, Община Куклен, Община Лъки, Община Марица, Кметство с. Войводиново, Кметство с. Калековец, Кметство с. Маноле, Кметство с. Рагош, Кметство с. Скутаре, Кметство с. Труд, Кметство с. Царацово, Кметство с. Граф Игнатиево, Община Пловдив, Община Перущица, Община Първомай, Кметство с. Градина, Кметство с. Искра, Кметство с. Червен, Кметство с. Караджалово, Кметство с. Татарево, Кметство с. Буково, Кметство с. Православен, Кметство с. Бяла река, Община Раковски, Кметство с. Белозем, Кметство с. Стряма, Община Родопи, Кметство с. Браниполе, Кметство с Белащица, Кметство с. Брестовица, Кметство с. Устина, Кметство с. Крумово, Кметство с. Ягодово, Кметство с. Марково, Кметство с. Първенец, Кметство с. Цалапица, Кметство с. Брестник, Кметство с. Бойково, Община Садово, Кметство с. Катуница, Община Сопот, Община Стамболийски, Кметство с. Йоаким Груево, Кметство с. Ново село, Кметство с. Куртово Конаре, Община Съединение,  Община Хисаря, Кметство с. Красново, Кметство с. Кръстевич.

                                               

/отговорено от МОСВ на 02.04.2018 г./