Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение „Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан“

Днес, 29.07.2021 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ и допълнителна информация към него, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава VI от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

В изпълнение на указания, дадени от МОСВ, са представени три вариантни решения (червен, тъмносин и светлосин), вкл. и нулева алтернатива за трасе по направление Монтана - София.

И трите вариантни решения са разработени с преминаване през прохода Петрохан с тунел, като в по-голямата си част и трите варианта следват трасето на съществуващия път II-81.

В участъка от км 0+000 до км 23+100 (километраж по съществуващия път), всички следи на вариантните трасета съвпадат със съществуващия път II-81, с изключение на обходното трасе на гр. Костинброд, което преминава през нова следа. В участък от км 23+100 до км 26+700 трасетата, отново съвпадат със съществуващия път с малки изключения – участък с дължина около 1 километър за подобряване на геометричните елементи на съществуващия път в обсега от 23+100 до км 24+200 (километраж по съществуващия път) и обход на с. Бучин проход от км 26+700 (километраж по съществуващия път). След с. Гинци са разработени варианти за тунелно преминаване на прохода. Около км 73+000 (по съществуващото трасе на път), при гр. Берковица вариантните трасета отново се събират по една и съща следа – съществуващото трасе на второкласния път. Проектното трасе се развива по следата на съществуващия път до края на участъка – гр. Монтана.

Описание на предложените варианти:

  1. Червен вариант:

При този вариант дължината на тунела под Петрохан е 4000 м, като се преодолява денивелация от 145 м спрямо надморската височина на прохода „Петрохан“. Червен вариант е разработен с габарит 10.50 м, включващ пътни ленти – 2х3,50 м; водещи ивици – 2х0,25 м; банкети – 2х1,50 м.

Трасето преминава през землищата на следните населени места: с. Волуяк; гр. Костинброд; с. Голяновци; с. Понор; с. Дреново; с. Бучин проход; с. Шума; гр. Годеч; с. Гинци; с. Бързия; гр. Берковица.

  1. Светлосин вариант:

При този вариант дължината на тунела под Петрохан е 6845 м, като се преодолява денивелация от 239 м спрямо надморската височина на прохода „Петрохан“. Светлосин вариант е разработен с габарит Г20, включващ пътни ленти – 4х3,50 м; водещи ивици – 4х0,25 м; разделителна ивица – 1х2,00м; банкети – 2х1,50 м.

В участъка от приблизително км 73+100 (километраж по съществуващия път) до приблизително км 79+450 габаритът няма да бъде Г20, а ще се запази съществуващия габарит на второкласния път.

Този вариант преминава през землищата на следните населени места: с. Волуяк; гр. Костинброд; с. Градец; с. Драговищица; с. Завидовци; с. Понор; с. Дръмша; с. Богьовци; с. Дреново; с. Бучин проход; с. Манастирище; с. Гинци; с. Бързия; гр. Берковица; с. Бокиловци; с. Мездрея; с. Комарево; с. Боровци; с. Благово; гр. Монтана.

  1. Тъмносин вариант:

При този вариант дължината на тунела под Петрохан е 4200 м, като се преодолява денивелация от 181 м спрямо надморската височина на прохода „Петрохан“. Тъмносин вариант е разработен с габарит 10,50 м, включващ пътни ленти – 2х3,50 м; водещи ивици – 2х0,25 м; банкети – 2х1,50 м.

Този вариант преминава през землищата на следните населени места: с. Волуяк; гр. Костинброд; с. Голяновци; с. Понор; с. Дреново; с. Бучин проход; с. Шума; гр. Годеч; с. Манастирище; с. Гинци; с. Бързия; гр. Берковица.

С цел осъществяване на връзка на новопроектирания пътен участък със съществуващия път II-81, както и с останалите съществуващи пътища е предвидено изграждането на нови пътни кръстовища и възли.

            „Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан“ по предложените червен, светлосин и тъмносин варианти представлява изменение и разширение на съществуващ път II-81, което самостоятелно  достига критериите на т. 7.3. на Приложение № 1 на ЗООС и предвид т. 25 от Приложение № 1 на ЗООС подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Предвид засягане на територия, контролирана от две РИОСВ (РИОСВ-Монтана и РИОСВ-София), на основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е министърът на околната среда и водите.

            На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС, е изискано становище по компетентност от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БД ДР). БД ще се произнесе след представяне  на информация за трасетата в цифров вид в .shp (шейп) файл, координатна система WGS 84, като същият да съдържа .prj (проекционен) файл.

По отношение на намиращите се в близост предприятия/съоръжения, класифицирани по реда на глава седма, раздел I от ЗООС до предложените три варианта:

Следва да се предвид, че при планирането на нови строежи в близост до съществуващи предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, се отчита обстоятелството, че новите строежи могат да бъдат източник или да повишат опасностите, или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения. В тази връзка и за целите на изпълнение на изискванията на чл. 104 от ЗООС, и след преглед на наличната документация, която отчита разработените три вариантни решения за трасе по направлението София - Монтана, се установи следното:

  • в близост до предложените три варианта на трасето в землището на с. Волуяк (на около 1,5 km) към настоящия момент е разположено едно предприятие, попадащо в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС, класифицирано с нисък рисков потенциал по чл. 103, ал. 2 от ЗООС – „ОЦ Люлин“ с оператор „Топлофикация София” ЕАД, находящо се на гара Волуяк;
  • в близост до предложените три варианта на трасето в землището на гр. Костинброд (на около 1 km) към настоящия момент са разположени две предприятия, попадащи в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС - „Складова база за ЛЗТ Костинброд“ с оператор „Нис Петрол“ ЕООД, класифицирано с нисък рисков потенциал по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, находящо се в землището на гр. Костинброд, поземлен имот № 4460 местност „Прогона“ и „Складова база за пропан-бутан“ с оператор „Газтрейд“ АД, класифицирано с висок рисков потенциал по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, находящо се в землището на гр. Костинброд.

Зоните на сериозни поражения при авария се определят от операторите на предприятията в докладите за политиката за предотвратяване на големи аварии и докладите за безопасност. Актуална информация е налична в одобрените към момента оценки по чл.99б от ЗООС и доклади на оператори на предприятията и може да бъде изискана от РИОСВ – София, за предприятия с нисък рисков потенциал, и от Изпълнителна агенция по околна среда, за предприятия с висок рисков потенциал.

Следва да се има предвид вероятността, при строителството на трасето, че същото може да бъде източник или да повиши опасностите, или последствията от възникването на голяма авария в горепосочените предприятия. В тази връзка, и в случай на необходимост, следва да бъдат предприети допълнителни технически и организационни мерки за ограничаване на рисковете от голяма авария в предприятията, и ограничаване на последствията от нея за живота и здравето на хората и за околната среда.

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съобразно изложената информация в т. I и след направена проверка относно местоположението и обхвата на ИП се установи, че светлосин и тъмносин вариант не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но се намират в близост (на около 300 м) до защитена местност „Находище на блатно секирче – с. Бучин проход“ - обявена със Заповед № РД-647/ 15.08.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.80/ 13.09.2013 г.) и природна забележителност „Заского“ - обявена със Заповед № 1141/15.12.1981 г. на КОПС при Министерския съвет (обн., ДВ, бр.102/29.12.1981 г.).

При извършената проверка е установено, че червен вариант попада в границите на защитена територия - природна забележителност „Заского“.

По-голяма част от обхвата на ИП и по трите варианта попада в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- BG0000322 „Драгоман“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-265/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 43/2021 г.);

- BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-268/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 44/2021 г.);

- BG0002001 Раяновци за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-569/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 84/2008 г.);

- BG0002005 Понорза опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-547/ 05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 83/2008 г.);

- BG0002002 Западен Балкан за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-119/09.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 20/2012 г.), изм. със Заповед № РД-68/28.01.2013 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 10/2013 г.);

- BG0002090 Берковицаза опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-842/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 1/2009 г.). За защитената зона има утвърден План за управление (ПУ) със Заповед № РД-45/26.01.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 12/2016 г.). Съгласно ПУ на защитената зона, част от новопредвиденото трасе (и по трите варианта), преминаващо през защитената зона попада в „Зона с първостепенно значение (ядрова) за опазване на целеви видове птици“.

Предвид, че ИП подлежи на задължителна ОВОС, съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), ИП подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, по реда на чл. 31, ал. 4 от ЗБР и по реда на Глава трета от Наредбата за ОС.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 39, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС установи, че предвидените в ИП дейности:

- по светлосин и тъмносин вариант са допустими спрямо режимите на защитени зони BG0000322 „Драгоман“; BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“; BG0002001 „Раяновци“, BG0002005 „Понор“, BG0002002 „Западен Балкан“ и BG0002090 „Берковица“ за опазване на дивите птици, въведени със заповедите за обявяването им и ПУ на BG0002090 „Берковица“.

- по червен вариант са допустими спрямо режимите на защитени зони BG0000322 „Драгоман“; BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“; BG0002001 „Раяновци“, BG0002005 „Понор“ и BG0002002 „Западен Балкан“, но са недопустими спрямо режима на защитена зона BG0002090 „Берковица“ за опазване на дивите птици, въведен с ПУ на зоната, поради следното - с ИП се предвижда усвояване на нови имоти в границите на защитена зона BG0002090 „Берковица“, част от които са с НТП „ливада“, а съгласно т. 17.1.3 от ПУ за цялата територия на защитената зона е въведена забрана за промяна предназначението на имоти с НТП „ливади“. ИП по червен вариант е недопустимо и спрямо режима на природна забележителност „Заского“, въведен със заповедта за обявяването й, съгласно който в границите на природната забележителност се забранява: всякакво строителство; извеждане на сечи, освен санитарни и отгледни; повреждането на скалните образувания.

Съгласно изискванията на чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, при която се установи, че ИП по светлосин и тъмносин вариант за „Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан“ има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаните по-горе защитени зони.

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – Монтана, РИОСВ - София, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Столична община, район Връбница, Столична община, кметство с. Волуяк, община Костинброд, кметство с. Голяновци, кметство с. Градец, кметство с. Драговищица, кметство с. Понор,  кметство с. Дръмша, кметство с. Богьовци,  кметство с. Дреново кметство с. Бучин проход, община Своге, кметство с. Завидовци кметство с. Манастирище, община Годеч, кметство с. Шума, кметство с. Гинци, община Берковица, кметство с. Бързия, кметство с. Бокиловци, кметство с. Мездрея, кметство с. Комарево, кметство с. Боровци, община Монтана, кметство с. Благово.

 

отг. от МОСВ на 28.07.2021 г.