Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от „ВиК Кърджали“ ООД, гр. Кърджали“

Във връзка с постъпило уведомление от МРРБ за инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от „ВиК Кърджали“ ООД, гр. Кърджали“, на основание чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

ИП е разработено въз основа на приет Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация. Включва дейности, свързани с изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения за агломерации над 10 000 е.ж., както и дейности свързани с населени места и агломерации над 2000 е.ж. за отпадъчни води и за населени места над 50 жители за питейно водоснабдяване.

Териториалният обхват на ИП на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Кърджали напълно съвпада с административните граници на област Кърджали. Обособената територия включва общо 7 общини: Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене.              

ИП попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). На основание чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид разпоредбата на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).  Съгласно изразеното становище от Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район“ (БДУВИБР) ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада частично в границите на три защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Предвиденият за реконструкция магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ „Енчец“ попада в защитени зони BG0001031 „Родопи - Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерския съвет (МС) (Обн., ДВ, бр. 85/2007 г.), изменено с Решение № 811/16.11.2010 г. на МС (Обн., ДВ, бр. 96/2010 г.) и BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (Обн., ДВ, бр. 47/2010 г.). Предвидената реконструкция и изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда попада в защитена зона BG0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (Обн., ДВ, бр. 101/2008 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

В тази връзка, предвид разписаните в чл. 7 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 от същата, при която се установи, че предвидените в ИП дейности, са допустими спрямо режимите на защитени зони BG0002073 „Добростан” и BG0002013 „Студен кладенец”, определени със заповедите за обявяването им.

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ  Хасково, РИОСВ Смолян, БД „Източнобеломорски район“ Пловдив, Община Ардино, Община Джебел, Община Кирково, Община Крумовград, Община Кърджали, Кметство с. Енчец, Кметство с. Дъждовница, Кметство с. Зелениково, Кметство с. Крайно Село, Кметство с. Ненково, Кметство с. Пеньово, Кметство с. Петлино, Кметство с. Пъдарци, Кметство с. Резбарци, Кметство с. Срединка, Община Момчилград, Община Черноочене.

/отговорено от МОСВ на 03.04.2018 г./