Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение за извършване на проучвателен сондаж в „Блок 1-14 Хан Кубрат“ в Черно море

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), във връзка с постъпило уведомление от „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелопмънт Италия“ С.П.А. за инвестиционно предложение за извършване на проучвателен сондаж в „Блок 1-14 Хан Кубрат“ в Черно море, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира, както следва:  

 І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение се отнася за изграждането на един целеви сондаж в рамките на Блок 1-14 Хан Кубрат, разположен в Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Република България в Черно море. Реализацията на ИП се извършва съгласно Договор за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта на Блок 1-14 Хан Кубрат.

Проучвателният сондаж ще бъде проектиран така, че да навлезе в ключовите геоложки целеви интервали и да получи необходимите петрофизически данни за въглеводородния потенциал на лицензионната площ Хан Кубрат.

Проучвателният сондаж ще бъде изпълнен при стойности на водния стълб от 1200 до 1500 м и ще бъде извършен от внимателно избран дълбоководен, високотехнологичен сондажен кораб с възможности за динамично позициониране. Дълбочината на сондажа при мястото на сондиране се очаква да бъде около 3000 m под морското дъно.

При дълбоководното сондиране ще бъде приложен методът на традиционно морско вертикално сондиране с оборудване за дълбоководно сондиране на конвенционални находища.

След приключване на сондирането, сондажът ще бъде трайно запечатан с циментови запушалки в съответствие с най-добрата международна практика, процедурите на Шел Интернешънъл и българските и международните нормативни актове. Единственото, което ще остане, ще бъде главата на сондажа и малки обеми от скален шлам, депонирани на морското дъно.

За провеждането на сондажните операции ще се използват съществуващите съоръжения и инфраструктура в местните пристанища и летища, в района на Варна, като може да се разгледат и други алтернативи.

Проучвателното сондиране се очаква да продължи от 70 до 90 дни на активни оперативни дейности.

Така заявено ИП попада в обхвата на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  - т.2, б.“е“ и на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). На основание чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Във връзка с представеното уведомление, МОСВ обръща внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на ИП трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискващата се оценка.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни, планове за управление на риска от наводнения и Морска стратегия на Република България. Съгласно изразеното от Басейнова дирекция за управление на водите „Черноморски район“ (БДЧР) становище, предвид че дейностите, свързани с проучвателния сондаж ще се реализират в ИИЗ на Р България, същите не попадат в обхвата на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016 - 2021) и Плана за управление на риска от наводнения (2016 - 2021). ИП е свързано с изпълнението на Морска стратегия и Програмата от мерки (ПоМ) на Р България, която обхваща крайбрежните води, териториалното море и ИИЗ на страната.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за прокарване на един проучвателен сондаж по метода на дълбоководното сондиране – традиционно морско вертикално сондиране в границите на “Блок 1-14 Хан Кубрат” няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ – Варна, РИОСВ – Бургас, БДУВ „Черноморски район“ – Варна, община Варна, община Бургас, кметство с.Атия, кметство с.Черноморец, община Созопол, община Приморско, кметство с. Лозенец, кметство с. Китен, община Царево, кметство гр. Ахтопол, кметство с. Варвара, кметство с.Синеморец и кметство с.Резово.

/отговорено от МОСВ на 23.03.2018 г./