Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение за Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Сливен“ ООД

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), във връзка с постъпило уведомление от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за инвестиционно предложение (ИП) „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация  Сливен“ ООД“, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Дейността на „Водоснабдяване и Канализация Сливен” ООД обхваща територията на общините от област Сливен – Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. В четирите общини обслужвани от Дружеството са обхванати общо 111 населени места.

ИП дефинира дейности за ВиК системите, които условно се разделят на 3 групи:

  • дейности, свързани с изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения за агломерации над 10 000 е. ж.;
  • дейности за населени места и агломерации над 2 000 е.ж. за отпадъчни води
  • дейности за населени места и агломерации над 50 e.ж. за питейно водоснабдяване.

В обхвата на обособената територия на „ВиК Сливен“ ООД има две агломерации над 10 000 е.ж. - агломерация Сливен и агломерация Нова Загора.

ИП включва дейности по компонентите водоснабдяване  на Водоснабдителна система (ВС) „Сливен“ и ВС "Червенаково" - Нова Загора; дейности по отвеждане и пречистване на отпадъчните води за агломерация „Сливен“ и агломерация „Нова Загора“, включително дейности, свързани с ПСОВ Сливен и ПСОВ- Нова Загора.

Представена е информация по компоненти събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за агломерациите с население между 2 000 е.ж. и 10,000 е.ж. (агломерациите Котел, Твърдица, Градец, Шивачево, Ябланово, Тополчане, Желю Войвода, Сотиря и Самуилово)

Така заявено ИП попада в обхвата на т 11, б.“в“ и „г“ на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, както и чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения среда (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

            БДИБР мотивирано е изразила становище, че ИП е допустимо съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г. в Източнобеломорски район.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След направената проверка относно местоположението на ИП е установено, че ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада частично в границите на защитена зона BG0002094 „Адата - Тунджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-556/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 84/2008 г.) и изменена със Заповед № РД-85/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 10/20013 г.) - изграждане на КПС „Речица“ за битовите отпадъчни води и тласкател (4 770 m) до ПСОВ Сливен.

В тази връзка, предвид разписаните в чл. 7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 от същата, при която се установи, че предвидените в ИП дейности, са допустими спрямо режимите на защитена зона BG0002094 „Адата - Тунджа”, определена със заповедите за обявяването й.

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ – Стара Загора, РИОСВ – Бургас, БДУВ „Черноморски район“ – Варна, БД „Източнобеломорски район“ – Пловдив, община Сливен, кметство с. Биково, кметство с. Бинкос, кметство с. БЛатец, кметство с. Божевци, кметство с. Бозаджии, кметство с. Бяла, кметство с. Въглен, кметство с. Гавраилово, кметство с. Гергевец, кметство с. Глуфишево, кметство с. Глушник, кметство с. Голямо Чочовени, кметство с. Горно Александрово, кметство с. Градско, кметство с. Драгоданово, кметство с. Желю войвода, кметство с. Зайчари, кметство с. Злати войвода, кметство с. Изгрев, кметство с. Ичера, кметство с. Калояново, кметство с. Камен, кметство гр. Кермен, кметство с. Ковачите, кметство с. Крушаре, кметство с. Малко Чочовени, кметство с. Мечкарево, кметство с. Младово, кметство с. Николаево, кметство с. Новачево, кметство с. Панаретовци, кметство с. Раково, кметство с. Самуилово, кметство с. Селиминово, кметство с. Скобелево, кметство с. Сотиря, кметство с. средорек, кметство с. стара река, кметство с. старо село, кметство с. струпец, кметство с. Тополчане, кметство с. Трапоклово, кметство с. Чинтулово, кметство с. Чокоба, община Нова Загора, кметство с. Асеновец, кметство с. Баня, кметство с. Богданово, кметство с. Брястово, кметство с. Бял Кладенец, кметство с. Дядово, езеро, кметство с. Еленово, кметство с. Загорци, кметство с. Каменово, кметство с. Караново, кметство с. Коньово, кметство с. Кортен, кметство с. Крива Круша, кметство с. Любенец, кметство с. Любенова махала, кметство с. Млекарево, кметство с. Научене,  кметство с. Новоселец, кметство с. Омарчево, кметство с. Пет Могили, кметство с. Питово, кметство с. Полско Пъдарево, кметство с. Прохорово, кметство с. Радево, кметство с. Радецки, кметство с. Сокол, кметство с. Стоил войвода, кметство с. Събрано, кметство с. Съдиево, кметство с. Съдийско поле, кметство с. Ценино, община Котел, кметство с. Мокрен, кметство с. Боринци, кметство с. Братан, кметство с. Градец, кметство с. Дъбова, кметство с. Жеравна, кметство с. Катунище, кметство с. Кипилово, кметство с. Малко село, кметство с. Медвен, кметство с. Нейково, кметство с. Орлово, кметство с. Остра могила, кметство с. Пъдарево, кметство с. Седларево, кметство с. Соколарци, кметство с. Стрелци, кметство с. Тича, кметство с. Топузево, кметство с. Филаретово, кметство с. Ябланово, община Твърдица, кметство с. Близнец, кметство с. Боров дол, кметство с. Бяла паланка, кметство с. Жълт бряг, кметство с. Оризари, кметство с. Сборище, кметство с. Сърцево, кметство с. Червенаково и кметство гр. Шивачево.

/отговорено от МОСВ на 05.04.2018 г./