Категории
Превантивна дейност

Съобщение за ИП „Възстановяване на проектните параметри на железопътна линия Русе – Варна“

Във връзка с представено от Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ уведомление за инвестиционно предложение „Възстановяване на проектните параметри на железопътна линия Русе – Варна“, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира, както следва:  

 І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение (ИП) е за модернизация на съществуващата железопътна инфраструктура. Железопътната линия Русе-Варна е електрифицирана, с дължина около 227 км и осъществява транспортната комуникация между общоевропейските транспортни коридори № VІІ и № VІІІ (при ж.п. гара Синдел).

За ИП „Възстановяване на проектните параметри на железопътна линия Русе – Варна“ се предвижда рехабилитация на железопътната линия, което ще осигури възможност за развитие на по-голяма и постоянна скорост на движение от 70 до 130 км/ч, като средната скорост на движение понастоящем е 66,5 км/ч за пътнически влакове и 62 км/ч за товарни влакове.

Предложението включва предварителни работи (ремонт на съоръженията и заздравяване на земното платно), подготвителни работи, основни пътни работи и заключителни работи. Предвиждат се дейности по части „Електрификация“ (контактна мрежа, ел.снабдяване, тягови подстанции), „Железен път“ (железопътни гари и междугария на единична ж.п. линия Русе – Каспичан и на двойна ж.п. линия Каспичан – Варна), „Ж.п. съоръжения“ (малки съоръжения джоб стена и водостоци; разваляне и изграждане на ново съоръжение с по-голям диаметър и др.; големи съоръжения с предвиден ремонт на 37 обекта (ж.п. мостове и надлези), включващ дейности по подмяна изолацията и фугите, удължаване на крила, възстановяване на бетоново покритие и саниране на повърхности, усилване на гардбаластови стени, ремонт на водоотводните съоръжения и др.).

Настоящото ИП представлява изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, предвид голямата дължина на двойната железопътната линия, за която ще се извърши подновяване и значителният брой съоръжения за реконструкция, поради което подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ИП засяга територия, контролирана от две РИОСВ, поради което компетентен за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавскиски и Черноморски райони, и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Съгласно становища на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), ИП е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ на ДР и ЧР за басейново управление за периода 2016 – 2021 г, ПУРН на ДР и ЧР.

По отношение на ПУРН на ЧР 2016-20121 г. част от пътното трасе попада в определени райони със значителен потенциален риск от наводнения с код BG2_APSFR_PR_07, BG2_APSFR_PR_04, BG2_APSFR_PR_05, BG2_APSFR_PR_01 и BG2_APSFR_BS_04 и се залива при моделираните сценарии.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и в тази връзка, то попада и под разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и за същото следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Оценката за съвместимост се извършва чрез процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Териториитe, предмет на ИП са извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат отчасти в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР – BG0000104 „Провдийско – Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на МС № 661/16.10.2007 г. (обн., ДВ, бр. 85/2007 г.), BG0000138 „Каменица“ и BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на Министерския съвет № 122/02.03.2007 г. (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.), BG0002038 „Провадийско - Роякско плато“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 134/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 26/2012 г.), изм. със Заповед № РД – 73/28.01.2013 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 562/05.09.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. със Заповед № РД – 382/19.04.2013 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 50/2013 г.).

Извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС на ИП „Възстановяване на проектните параметри на железопътна линия Русе – Варна“ установи, че реализирането му е допустимо спрямо режимите на защитени зони BG0002038 „Провадийско - Роякско плато“ и BG0002025 „Ломовете“, определени със заповедите за обявяването им.

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ – Русе, РИОСВ – Варна, РИОСВ - Шумен, БДУВ „Дунавски район“ – Плевен, БДУВ „Черноморски район“ – Варна, община Русе, кметства с. Николово, с. Червена вода, с. Ястребово, с. Бъзън, с. Семерджиево, община Ветово, кметства с. Писанец, с. Кривня, гр. Сеново, община Разград, кметства с. Топчии, с. Киченица, с. Гецово, с. Недоклан, с. Ясеновец, с. Мортаганово, община Самуил, кметство с. Желязковец, кметство с. Богомилци и с. Хума, община Хитрино, кметства с. Висока поляна, с. Байково, с. Черна, с. Добри Войниково, с. Тимарево, с. Сливак, с. Върбак и с. Каменяк; община Венец, кметство с. Боян; община Шумен, кметства с. Велино, с. Коньовец, община Каспичан, кметства с. Каспичан, гр. Плиска, с. Златна нива, с. Косово, с. Могила, община Ветрино, кметство с. Невша, община Провадия, кметства с. Равна, с. Венчан, с. Златина, с. Кривня, с. Житница, община Аврен, кметство с. Царевци, Синдел, Тръстиково, община Белослав, кметства с. Разделна, с. Страшимирово, с. Езерово; община Девня, община Варна и кметство с. Тополи.

 

/отговорено от МОСВ на 15.12.2017 г./