Категории
Превантивна дейност

Съобщение за отмяна на провеждането на обществено обсъждане на доклад за екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Царево

Днес, 02.04.2020 г., на основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, във връзка с текущи консултации по доклада за екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Царево, Министерство на околната среда и водите съобщава за следното:

Предвид актуалната обстановка в страната и извънредното положение върху цялата територия на Република България, обявено с Решение на Народното събрание, обн., ДВ, бр. 22 от 13 март 2020г., във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19, и Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, с която се преустановяват всякакъв вид масови мероприятия, Министерството на регионалното развитие и благоустройството в качеството на възложител  на ИОУП,

ОТМЕНЯ провеждането на общественото обсъждане на доклада за екологична оценка на проект на ИОУП на община Царево, обявено за 13.04.2020 г. от 17:30 часа в залата на читалище „Георги Кондолов“, град Царево.

Съобщение за отмяна на обществено обсъждане е публикувано на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на адрес:

https://www.mrrb.bg/bg/suobstenie-za-otmyana-na-obstestvenoto-obsujdane-na-proekta-na-izmenenie-na-obstiya-ustrojstven-plan-na-obstina-carevo/.