Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП)-план за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП-парцеларен план (ПП) за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол и разширение и