Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка на проект на "Актуализиран национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България"

Днес 06.11.2019 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по проект на "Актуализиран национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България".

Възложител на проекта е Българска агенция по безопасност на храните, с адрес гр. София, бул. „Пенчо Славейков” № 15А.

Директива 2009/128/ЕС определя набор от действия за постигането на устойчива употреба на пестициди в ЕС чрез намаляване на рисковете и въздействията от употребата на пестициди върху човешкото здраве и околната среда. За тази цел държавите-членки приемат национални планове за действие с оглед определяне на своите цели, мерки и срокове за намаляване на рисковете и въздействието на употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда и за насърчаване на разработването и въвеждането на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи, за да се намали зависимостта на земеделското производство от употребата на пестициди.

Националният план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България (НПДУУП) е изготвен на основание чл. 4 от Директива 2009/128/ЕО и е приет с Решение на Министерски съвет - Протокол № 44 от заседание на Министерския съвет на 21 ноември 2012 г.

Съгласно чл. 4, т. 2 от Директива 2009/128/ЕО и чл. 124, ал. 5 от Закона за защита на растенията, НПДУУП се преразглежда най-малко на всеки 5 години и при необходимост се актуализира.

Период на действие и етапи на изпълнение на плана

НПДУУП представлява безсрочен документ, който се преразглежда най-малко на всеки 5 години и ако е необходимо се актуализира.

В изготвянето на плана (и актуализирането му) участват представители на компетентните държавни органи и заинтересованите страни.

НПДУУП се разработва (и актуализира) в съответствие с други приети планове и мерки относно употребата на пестициди, включително плановете за управление на речните басейни по Закона за водите.

След одобряване от Министерския съвет НПДУУП се представя на Европейската комисия и на компетентните органи на останалите държави членки.

Териториален обхват

Териториалният обхват е национален, тъй като предложеният план е проект на Актуализиран национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България.

Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

В границите на следните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закон за биологичното разнообразие: BG0000113 „Витоша“; BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“; BG0000240 „Студенец“; BG0000241 „Сребърна“; BG0000270 „Атанасовско езеро“; BG0000271 „Мандра-Пода“; BG0000273 „Бургаско езеро“; BG0000332 „Карлуковски карст“; BG0002001 „Раяновци“; BG0002002 „Западен балкан“; BG0002003 „Кресна“; BG0002004 ,Долни Богров-Казичене“; BG0002005 „Понор“; BG0002006 „Рибарници Орсоя“; BG0002009 „Златията“; BG0002012 „Крумовица“; BG0002013 „Студен кладенец“; BG0002014 „Маджарово“; BG0002019 „Бяла река“; BG0002020 „Радинчево“; BG0002021 „Сакар“; BG0002022 „Язовир Розов кладенец“; BG0002023 „Язовир Овчарица“; BG0002025 „Ломовете“; BG0002026 ,Дервентски възвишения“; BG0002027 „Язовир Малко Шарково“; BG0002028 „Комплекс Стралджа“; BG0002029 „Котленска планина“; BG0002030 „Комплекс Калимок“; BG0002031 „Стената“; BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“; BG0002039 „Хърсовска река“; BG0002040 „Странджа“; BG0002041 „Комплекс Ропотамо“; BG0002043 „Емине“; BG0002044 „Камчийска планина“; BG0002045 „Комплекс Камчия“; BG0002050 „Дуранкулашко езеро“; BG0002051 „Калиакра“; BG0002052 „Язовир Жребчево“; BG0002053 „Врачански Балкан“; BG0002057 „Бесапарски ридове“; BG0002058 „Сините камъни-Гребенец“; BG0002059 „Каменски баир“; BG0002060 „Галата“; BG0002082 „Батова ; BG0002061 „Балчик“; BG0002062 „Лудогорие“; BG0002063 „Западни Родопи“; BG0002064 „Гарванско блато“; BG0002065 „Блато Малък Преславец“; BG0002066 „Западна Странджа“; BG0002069 „Рибарници Звъничево“; BG0002070 „Рибарници Хаджи Димитрово“; BG0002071 „Мост Арда“; BG0002072 „Мелнишки пирамиди“; BG0002073 „Добростан“; BG0002074 „Никополско плато“; BG0002076 „Места“; BG0002077 „Бакърлъка“; BG0002078 „Славянка“; BG0002079 „Осогово“; BG0002081 „Марица Първомай“; BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“; BG0002084 „Палакария“; BG0002085 „Чаиря“; BG0002087 „Марица-Пловдив“; BG0002088 „Микре“; BG0002089 „Ноевци“; BG0002090 „Берковица“; BG0002092 „Харманлийска планина“; BG0002093 „Овчарово“; BG0002094 „Адата-Тунджата“; BG0002095 „Горни Дъбник-Телиш“; BG0002096 „Обнова“; BG0002097 „Белите скали“; BG0002098 „Рупите“; BG0002099 „Кочериново“; BG0002100 ,Долна Козница“; BG0002101 „Мещица“; BG0002102 „Деветашко плато“; BG0002103 „Злато поле“; BG0002104 „Цибърско блато“; BG0002105 „Персенк“; BG0002106 „Язовир Ивайловград“; BG0002107 „Бобошево“; BG0002108 „Скрино“; BG0002110 „Априлци“; BG0002111 „Велчево“; BG0002112 „Руй“; BG0002113 „Триград-Мурсалица“; BG0002054 „Средна гора“; BG0002126 „Пирин Буфер“; BG0002128 „Централен Балкан Буфер“; BG0000399 „Българка“; BG0000496 „Рилски манастир“; BG0002115 „Било“; BG0000591 „Седларката; BG0000589 „Марина дупка“; BG0000605 „Божкова дупка“; BG0000587 „Варкан“; BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“; BG0000610 „Река Янтра е въведен режим на дейности, съгласно който се забранява използването на пестициди и продукти за растителна защита.

Съгласно НПДУУП в определени райони, включващи някои защитени територии, както и пасища и ливади в някои от защитените зони, е забранено използването на пестициди.

Основни цели на плана

С оглед да се намали зависимостта от употребата на пестициди, Националният план за действие за устойчива употреба на пестициди поставя 2 основни цели, всяка от които има дефинирани подцели, както следва:

Основна цел 1: Намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и върху околната среда, в т.ч.:

Защита на хората:

 • превантивна защита на консуматорите - чрез намаляване на остатъците от пестициди в храни от растителен произход;
 • намаляване на рисковете от присъствието на остатъци от пестициди в храни, предназначени за децата, като най-уязвима група консуматори;
 • предотвратяване и/или намаляване рисковете от присъствието на остатъци от пестициди в питейни води и бутилирани води;
 • защита на професионални потребители, оператори и селскостопански работници — чрез намаляване на експозицията на пестициди;
 • защита на жители и минувачи (случайно пребиваващи или преминаващи лица) в зони, в които се използват пестициди - чрез предотвратяване и/или намаляване на експозицията на посочените лица на въздействието на пестициди;
 • защита на широката общественост и уязвими групи от населението - чрез предотвратяване и/или намаляване на рисковете от пестициди в публични пространства и зони за отдих;
 • защита на непрофесионални потребители, употребяващи пестициди в лични стопанства, градини, дворове и др.

Защита на околната среда:

 • предотвратяване и/или намаляване на замърсяването на водите и почвите с пестициди;
 • предотвратяване и/или намаляване рисковете от присъствието на остатъци от пестициди във водоизточниците - повърхностни и подземни води;
 • предотвратяване и/или намаляване на въздействието на пестицидите върху биологичното разнообразие, като специално внимание се обърне на пчелите и другите неприцелни организми.

Основна цел 2: Насърчаване на интегрираното управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи, в т.ч.:

 • Разработване на системи за интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи за защита на растенията;
 • Въвеждане на интегрираното управление на вредителите - чрез информационни кампании и чрез стимулиране, включително и финансово, на земеделските стопани, прилагащи общите и/или специфичните принципи на интегрирано управление на вредителите;
 • Насърчаване на използването на нехимични алтернативи на пестицидите, там където е възможно. ’

Финансиране на плана

Финансирането на НПДУУП се осъществява от Държавния бюджет.

Срокове и етапи на актуализирането на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Съгласно чл. 4, т. 2 от Директива 2009/128/ЕО и чл. 124, ал. 5 от Закона за защита на растенията, НПДДУП се преразглежда най-малко на всеки 5 години и при необходимост се актуализира.

В актуализирането на плана участват представители на компетентните държавни органи и заинтересованите страни.

След одобряване от Министерския съвет, Националният план за действие за устойчива употреба на пестициди се представя на Европейската комисия и на компетентните органи на останалите държави-членки.

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове (ЗНА) в процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица.

Консултации по проекта на Актуализирания НПДУУП по реда на ЗНА са проведени през 2018 г., включително и обществено обсъждане.

Информация за органа, отговорен за прилагането на плана

Отговорен орган за прилагането на плана е Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана

НПДУУП се одобрява от Министерски Съвет.

Място за публичен достъп

Документите (Проект на Актуализиран НПДУУП, Доклад за ЕО с Нетехническо резюме и приложенията към него) са предоставени за достъп в:

Начин за изразяване на становище

Становищата и мненията могат да се депозират:

 • на място в сградата на Българската агенция по безопасност на храните: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” № 15А, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 ч., електронна поща: bfsa@bfsa.bg и р roueva@bfsa.bg
 • За контакти: Петя Руева, тел. 02/917 37 05, ел. поща: р roueva@bfsa.bg