Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016 -2021 г. /04.11.2016 г./