Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2016-2021 г. /28.10.2016 г./