Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 2016-2021 г. /31.10.2016 г./