Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Дунавски район 2016-2021 г. /публикувано на интернет страницата на Басейнова дирекция "Дунавски район" на 21.09.2016 г./