Категории
Превантивна дейност

Съобщение за спиране на консултациите по доклад за екологична оценка на проект на изменение на ОУП (ИОУП) на община Царево

В качеството на възложител на проекта за Изменение на Общ устройствен план на община Царево и екологична оценка (ЕО) към него, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) уведомява, че преустановява процедурата за провеждане на консултации по изготвения доклад за ЕО, открита съгласно чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО). 

За новия срок за провеждане на консултациите, включително нова дата за провеждане на общественото обсъждане по чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, МРРБ ще уведоми допълнително, чрез публикуване на ново съобщение по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО, което ще бъде разгласено по реда на чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО.

 

/16.04.2019 г./