Категории
Превантивна дейност

Съобщение за удължаване на срока на консултациите по доклада за екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Царево

Днес, 11.03.2020 г., на основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, във връзка с текуща процедура по екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Царево, с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на околната среда и водите съобщава за следното:

Предвид постъпило в МРРБ предложение от кмета на Община Царево за удължаване на срока за провеждане на консултациите  по доклад за екологична оценка на проект за ИОУП на община Царево, предвид големия обществен интерес и с оглед осигуряване на прозрачно провеждане на процедурата,

Срокът за провеждане на консултациите по доклад за екологична оценка на проект за ИОУП на община Царево се удължава до 31.03.2020 г.(предишен срок – 16.03.2020 г., справка - съобщение от 13.02.2020 г. по-долу).

Датата за провеждане на обществено обсъждане на проекта на ИОУП, доклада за екологична оценка, доклада за оценка на съвместимостта и всички приложения към тях се променя на 13.04.2020 г. от 17:30 часа в залата на читалище „Георги Кондолов“, гр. Царево (предишна дата 23.03.2020 г., справка- съобщение от 13.02.2020 г. по-долу).

Съобщението за провеждане на консултациите заедно с текстовите и графични материали в цифров вид са публикувани за свободен достъп на обществеността, както следва: