Категории
Превантивна дейност

Съобщение за възобновяване на консултациите по доклад за екологична оценка на проект за изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Царево

Днес, 13.02.2020 г., на основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за възобновяване на консултациите по доклад за екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Царево.

 1. Информация за Възложителя на плана:

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методийй“ № 17-19

Лице за контакти: .Огнян Николов, началник отдел „Устройство на територията“, Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“

Тел.:  02/9405 261; E-mail: onikolov@mrrb.government.bg

 1. Обща информация за предложения план

а)         Основание за изготвяне на плана

ИОУП на община Царево се разработва във връзка с:

 • изменения и допълнения на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие след одобрението на ОУП със Заповед № РД-02-14-776/13.08.2008 г. в посока опазване на морските плажове и пясъчните дюни, за ограничаване на допустимото застрояване в зона „А“ и др.;
 • настъпилите промени в обществено-икономическите и устройствени условия, при които е съставен ОУП на Община Царево, одобрен 2008 г.;
 • настъпилите промени в степента на урбанизация, въведена с ОУП на община Царево;
 • необходимостта от опазване на териториите с особена териториално-устройствена защита и осигуряване на екологичните параметри на ОУП.

ИОУП на Община Царево се изработва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към тях.

Разработването на изменението на плана е основано на задание за проектиране на ИОУП, което е одобрено със Заповед № РД-02-15-17/07.02.2014 г. на Министъра на регионалното развитие за разрешаване изработването на проект за ИОУП и екологична оценка към него (публикувана на http://www.mrrb.government.bg/docs/967d9f3d04eb94d7d0a0dfadaf9d3e12.pdf).

б)         Период на действие и етапи на изпълнение на плана

ИОУП се разработва за прогнозен период от 15-20 години, съгласно изискванията на ЗУТ. Периодът е дългосрочен, тъй като е обвързан с реализиране на определени стратегически решения и политики и свързаните с тях инвестиции.

Общият устройствен план се разработва в две фази:

 1. Предварителен проект;
 2. Окончателен проект.

ИУПО влиза в сила след одобряването му от Национален експертен съвет по устройство на територията.

в)        Териториален обхват

Обхватът на ИОУП включва цялата територия на община Царево, всички населени места в нея и землищата им.

На територията на общината има 13 населени места, от които 2 града: гр. Царево и гр. Ахтопол, и 11 села – с. Бродилово, с. Българи, с. Варвара, с. Велика, с. Изгрев, с. Кондолово, с. Кости, с. Лозенец, с. Резово, с. Синеморец и с. Фазаново.

г)         Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

В община Царево в съответствие със Закона за биологичното разнообразие  попадат следните защитени зони:

 • Защитена зона BG0002040 „Странджа“ по Директива 2009/147/ЕЕС за опазване на дивите птици

В границите на ЗЗ BG0002040 „Странджа” от територията на община Царево са включени всички имоти в землищата на гр. Ахтопол, с. Варвара, с. Синеморец, с. Резово, с. Кости, с. Българи, и с. Бродилово и части от землищата на гр. Царево, с. Изгрев и с. Велика, с обща площ 38021,6502 ha.

 • Защитена зона BG0001007 „Странджа“ по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

В границите на ЗЗ BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от територията на община Царево са включени всички имоти в землищата на гр. Ахтопол, с. Варвара, с. Синеморец, с. Резово, с. Кости, с. Българи и с. Бродилово и части от землищата на гр. Царево, с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново с обща площ 37845,19 ha и 37 612,52 ha морска акватория.

 • Защитена зона BG0000143 „Караагач“ по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

В границите на ЗЗ BG0000143 „Караагач“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от територията на община Царево е включена част от землището на с Лозенец, с площ 13,80 ha.

 • Защитена зона BG0000208 „Босна“ по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

В границите на ЗЗ BG0000208 „Босна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от територията на община Царево са включени части от землищата на с. Велика, с Фазаново и с. Изгрев, с обща площ 6465,06 ha.

Съгласно изискванията на МОСВ, като приложение към Доклада за екологична оценка, е изготвен Доклад за оценка на степента на въздействие на проекта на ИОУП върху предмета и целите на защитените зони. Докладът е получил положителна оценка на качеството от Министъра на околната среда и водите - писмо на МОСВ с изх.№ 04-00-401/30.03.2018 г.

В териториалния обхват на община Царево попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии:

 • Природен парк „Странджа“

От територията на община Царево природният парк попада в териториалния обхват на гр. Ахтопол, гр. Царево, с. Бродилово, с. Българи, с. Варвара, с. Велика, с. Изгрев, с. Кондолово, с. Кости, с. Резово и с. Синеморец. Общата площ на парка е 116 054.21 ha.

 • Резерват „Силкосия“

Резерватът попада върху територията на с. Българи и с. Кости. Заема площ от 389.6 ha.

 • Резерват „Тисовица“

Резерватът попада в териториалния обхват на с. Българи. Заема площ от 749.3 ha.

 • Природна забележителност „Махарата, местност Сарапия“

Намира се в с. Кости и заема площ от 2.0 ha.

 • Природна забележителност „Находище на каспийска и обикновена блатна костенурка в местността Наково кладенче“

Природната забележителност се намира в гр. Ахтопол и заема площ от 1.0 ha.

 • Природна забележителност „Попова скала“

Намира се в с. Фазаново и заема площ от 30.8 ha.

 • Защитена местност „Горна Еленица“

Защитената местност попада на територията на с. Българи и с. Кости. Площта на защитената местност е 91.1 ha.

 • Защитена местност „Естествено находище на пирен (Erica arborea)“

Намира се в с. Кости. Защитената местност е с актуализирана площ от 22.39 ha.

 • Защитена местност „Кълката“

Защитената местност се намира в с. Кости. Нейната площ е 18.9 ha.

 • Защитена местност „Марина река“

Защитената местност се намира в с. Българи. Нейната площ е 47.3 ha.

 • Защитена местност „Силистар“

Намира се в с. Резово и с. Синеморец и заема площ от 773.3 ha.

 • Защитена местност „Странджанска зеленика“

Заема част от с. Кости. Общата площ на защитената местност е 488.1 ha.

 • Защитена местност „Странджански дъбрави“

Защитената местност се намира в с. Кондолово. Общата площ на защитената територия е 501.3 ha.

 • Защитена местност „Устие на река Велека“

Защитената местност обхваща територии от гр. Ахтопол, с. Бродилово и с. Синеморец. Нейната обща площ е 1511.2 ha.

 

Защитените местности “Устието на р. Велека” и „Силистар” са част от комплекса „Велека - Резовска“, описан като приоритетна влажна зона с национално значение в България. Включени са в списъка на най-значимите влажни зони в България, с изразено значение за опазване на водолюбивите птици.

д)         Основни цели на плана

Съгласно ЗУТ, ОУП е основа за устройството и развитието на територията на общините. С него се определят общата структура и преобладаващото предназначение на територията, видът и предназначението на техническата инфраструктура, като се осигуряват условия за устойчиво икономическо развитие на общността, при оптимално ползване и съхранение на природните ресурси и околната среда и опазване на обектите на културно-историческото наследство.

Главната цел на ИОУП на Община Царево е създаването на оптимална пространствена и функционална планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие, при щадящо използване на природните ресурси и опазване уникалността на териториите и прилежащата акватория на Черно море.

е)         Финансиране на плана

Финансирането на ИОУП се осъществява от Държавния бюджет.

ж)        Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Изготвянето на плана е в сроковете и етапите, съгласно Закона за устройство на територията и Договора за изработването му.

ИОУП се разработва в две фази:

 1. Предварителен проект;
 2. Окончателен проект.

Съгласно разпоредбите на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, проекта на ИОУП на община Царево подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал. 1 от ЗУТ. То ще се проведе на 23 март 2020 г. от 17.30 часа в залата на читалище „Георги Кондолов“, гр. Царево. 

 1. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана

Отговорен орган за прилагането на плана е Община Царево.

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана

ИОУП се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството след приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) .

 1. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка.

 1. Място за публичен достъп

Документите (Проект на ИОУП, Доклад за ЕО с нетехническо резюме, Доклад за оценка на съвместимостта и приложенията към тях) са предоставени за достъп в сградата на Община Царево, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ № 36, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 ч.

и са публикувани на електронната страница на:

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството:

https://www.mrrb.bg/bg/normativni-aktove/obsti-ustrojstveni-planove/

 • Община Царево:

         http://www.tzarevo.net/

 1. Време за публичен достъп

30 дни от датата на публикуване: от 14.02.2020 г. до 16.03.2020 г.

 1. Начин за изразяване на становище

Становищата и мненията могат да се депозират на място в сградата на Община Царево: гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ № 36, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 ч., на факс: 0590/52003 или електронна поща: tsarevo@dir.bg

Лице да контакт: арх. Даниел Калудов, тел /моб: 0590/55022; 0887670079.

След приключване на срока за консултации и в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, ще бъде проведено обществено обсъждане на проекта на ИОУП, Доклада за Екологична оценка, Доклада за оценка на съвместимостта и всички приложения към тях.

Общественото обсъждане ще се проведе на 23 март 2020 г. от 17.30 часа в залата на читалище „Георги Кондолов“, гр. Царево.