Категории
Превантивна дейност

Съобщение за за инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и разширение на Софийски околовръстен път (СОП) в участъка от км 50+520 до км 58+581“

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), във връзка с постъпило уведомление от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и разширение на Софийски околовръстен път (СОП) в участъка от км 50+520 до км 58+581“ с възложител Столична община, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

ИП представлява реконструкция и разширение на съществуващото трасе на СОП в участъка от км 50+520 до км 58+581,5, с обща дължина 8,06 км. Предложението е развито по трасето на съществуващия СОП, като основните промени са свързани с максимално отклоняване от трасето с 3 м в някои участъци и удължаване на тунелния участък, с цел изграждане на безконфликтна връзка с бул. „Цар Борис ІІІ“. Предвижда се и реконструкция на съществуващи комуникационно-транспортни възли, които следва да бъдат изградени на местата на пресичанията със съществуващите улици и железопътна линия.

В участъците на реконструкцията ще се модернизира и съществуващата ВиК мрежа, като се предвидят всички необходими съоръжения за събиране и третиране на повърхностните и отпадъчните води. Предвижда се изграждане на смесена канализационна система.

В обхвата на предложението са включени 4 участъка:

  • Участък І от км 50+520 до км 52+175 – тунелен участък;
  • Участък ІІ от км 52+175 до км 53+900 – естакада;
  • Участък ІІІ от км 53+900 до км 55+660;
  • Участък ІV от км 55+660 до км 58+581.5;

Трасето, предмет на реконструкция и разширение, попада в урбанизираната територия на гр. София и е класифицирано като първи функционален клас – градска магистрала с непрекъснат режим на движение.

ИП е за разширение и изменение на намерение в обхвата на т. 7.2 от Приложение № 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

С Решение № 250/25.04.2013 г. на Министерския съвет, участъкът от СОП, предмет на ИП е обявен за обект с национално значение. На основание чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Територията, през която преминава СОП, в участъка за реконструкция и разширение, обхваща съществуващото трасе на част от западния участък на околовръстния път от км 50+520 до км 58+581,5. В момента същото преминава през район „Люлин”, район „Красна поляна”(Западен парк), район „Овча купел“ (кварталите Горна баня и Суходол, ж.к. „Овча купел 1“ и ж.к. „Овча купел“ 2) и през район „Витоша“ (кварталите Бояна, Павлово, Карпузица и вилна зона Беловодски път).

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „Дунавски район“. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, ИП е допустимо спрямо ПУРБ на ДР за басейново управление за периода 2016 – 2021 г. (при спазване на мерките от т. 1.1.2. на становището) и ПУРН на ДР за 2016-2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, то попада и под разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и за същото следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава трета от нея, съвместена с процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС на основание чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

При извършената проверка относно местоположението на ИП спрямо защитени територии и зони е установено, че ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от екологична мрежа Натура 2000 по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са BG0000113 „Витоша“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (обн., ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.) и BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-763/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.99/18.11.2008 г.).

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ – София, БДУВ „Дунавски район“ – София, район н Люлин-  СО, район Овча купел- СО, район Красна поляна – СО и район – Витоша-  СО.

 

 отговорено от МОСВ на 11.06.2018 г.