Категории
Превантивна дейност

Съобщение за за инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Вълчи дол- КВ- Преселка“

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Във връзка с постъпило уведомление от „Булгартрансгаз“ ЕАД по реда на чл.4, ал.1 от  Наредбата за ОВОС  за инвестиционно предложение (ИП) „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Вълчи дол- КВ- Преселка“, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от ЗООС:

Инвестиционното предложение се отнася за промяна в параметрите на инвестиционното предложение на “Булгартрансгаз” ЕАД за „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Вълчи дол – КВ Преселка“.

Корекция на новопроектираното трасе на газопровода при км. 5 се налага поради наличие на нормативни ограничения, свързани с пресичане на въздушна ел. линия 110 kV, а именно отстояние от 10 m от петата на стълба на електропровода. При изпълнение на това изискване, трасето на газопровода ще излезе от съществуващия сервитут, което води до увеличение на сервитутната площ с 390 m2 (0,39 декара). Новопроектираният газопровод ще отстои на минимум 3 м от съществуващия, като в общия случай отстоянието ще бъде 6 м. Единствено при км. 5, новият газопровод ще отстои на 24 м.

В зависимост от приетата схема на въвеждане в експлоатация на отделните участъци, новопроектираният газопровод се предвижда да се изгради в отделна нова траншея в сервитута на съществуващия газопровод. Размерът на строителната полоса ще е до 22 m.

Направените анализи и оценки на пригодността на съществуващия газопроводен участък показват необходимост от подмяна на газопровода с цел гарантиране надеждността на експлоатация, осигуряване на необходимия капацитет за пренос на природен газ. Диаметърът на съществуващия газопровод е DN 700 и той ще се запази при рехабилитацията (подмяната) на газопровода. Дължината на газопровода е около 23.3 km.

Така заявено ИП попада в обхвата на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  - т.10, б.“к“ и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). На основание чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Във връзка с представеното уведомление, МОСВ обръща внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на ИП трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискващата се оценка.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС уведомлението е изпратено до Басейнова дирекция Дунавски район и Басейнова дирекция Черноморски район за становище относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни, планове за управление на риска от наводнения. Басейнова дирекция Дунавски район по компетентност заключава, че реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по преценка за необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Копие от писмото е изпратено до БДУВ „Дунавски район“- Плевен, РИОСВ – Варна, РИОСВ – Шумен, община Вълчи дол, кметство с.Брестак, кметство с.Михалич, кметство с.Караманите, кметство с.Метличина, кметство с.Калоян, кметство с.Есеница, кметство с.Изворник, община Нови пазар, кметство с.Тръница и кметство с.Преселка.

 

отговорено от МОСВ на 28.06.2018 г.