Категории
Превантивна дейност

Съобщение за за инвестиционно предложение „Реконструкция на водоснабдяване на вилна зона „Чифлика-басейна“, с. Чифлик, община Троян, област Ловеч“

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ., бр. 25 от 18 март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ., бр. 3 от 5 януари 2018 г.), във връзка с постъпило уведомление от община Троян за инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на водоснабдяване на вилна зона „Чифлика-басейна“, с. Чифлик, община Троян, област Ловеч“, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от ЗООС:

Съгласно представената информация в уведомлението, настоящото ИП предвижда да осигури трайно и надеждно водоснабдяване с необходимата вода за питейно-битови нужди на вилна зона „Чифлика-басейна“, с. Чифлик, община Троян, чрез ползване на съществуващото речно водохващане „Бързиловото“ и съществуващ довеждащ водопровод и напорен резервоар.

 Новият водопровод от разпределителната шахта до напорния резервоар се предвижда да се изгради от тръби PEHD d140 mm. Дължината му е 3650 m. Напорният резервоар се предвижда да бъде вкопан стоманобетонов с обем 500 m3.

Изкопните работи за изграждането на водопровода се предвижда да бъдат с дълбочина до 1,70 m, а изкопните работи за изграждане на напорния резервоар – с дълбочина до 2,50 m. За изкопните работи няма да се извършват взривни работи. След приключване на строителните дейности, ще се извърши рекултивация на терена. 

Предвид горното и въз основа на предоставените от Вас данни, МОСВ информира, че инвестиционното предложение самостоятелно попада в обхвата на т. 10, буква „з“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно на чл. 93, ал. 1, т. 1 от закона подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Предвид, че ИП в цялост засяга частично територията на НП „Централен Балкан“, на основание чл. 93, ал. 2, т. 3 от ЗООС, компетентен за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление за риска от наводнения (ПУРН) на Черноморски район. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на Дунавски район (2016-2021 г.) и е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН на Дунавски район (2016-2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІI. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение е разположено в землището на с. Чифлик, община Троян, на територията на НП „Централен Балкан“.

Част от ИП засяга територия на НП „Централен Балкан“, обявен със Заповед № 843/31.10.1991 г. на министъра на околната среда и водите, като национален парк, а именно съществуващо речно водохващане - на 12 м. по права линия от границата и около 140 м. от съществуващ водопровод от речното водохващане до разпределителната шахта при язовира. Посочените обекти попадат в многофункционална зона съгласно Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г., приет с Решение № 195 от 24.03.2016 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 01.04.2016 г.) на МС на Р. България.

Инвестиционното предложение, не предвижда извършването на дейности в границите на националния парк, предвижда се единствено използване на съществуващото речно водовземане и съществуващия довеждащ водопровод от речното водохващане до разпределителната шахта при язовира.   

При направената проверка относно местоположението на ИП се установи, че то попада в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет от Министерски съвет с Решение № 802/04.12.2017 г. (обн., ДВ, бр. 107/2007 г.), изменен с РМС №811/16.11.2010 г. (обн., ДВ, бр. 96/2010), BG0000494 „Централен Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на МС № 122/02.03.2007 г. (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0002128 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 321/04.04.2013 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 46 и 47/2013 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр.3 от 11.01.2011 г.). Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до БДУВ „Дунавски район“- Плевен, РИОСВ – Плевен, Дирекция на НП „Централен Балкан“, кметство с. Чифлик и община Троян.

 

отговорено от МОСВ на 06.11.2018 г.