Категории
Превантивна дейност

Съобщение за загуба на правно действие на Решение по ОВОС № 2-1/2013 г.

Днес, 22.02.2022 г., на основание чл.22, ал.5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл.99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Министерство на околната среда и водите съобщава, че Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 2-1/2013 г. на министъра на околната среда и водите за инвестиционно предложение  „Добив на пясък и чакъл от находище „Гредо”, в землищата на с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци, област Монтана” с възложител „Екоагрострой“ АД е загубило правно действие.

При извършени проверки от РИОСВ – Монтана на място, последната от които на 07.02.2022 г., в участъка не са констатирани дейности, свързани с разработка и добив на подземни богатства – строителни материали. Не са установени видими следи от изземване и извозване на чакъл и пясък, така и от прилежащите терени. В участъка не са засечени техника и работен персонал. Предвид установеното незапочване на осъществяването на инвестиционното предложение, в съответствие разпоредбата на чл.99, ал.12 от ЗООС ( решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение), Решение по ОВОС № 2-1/2013 г.  е  загубило правно действие.

 

 

.