Категории
Превантивна дейност

Съобщение за загуба на правно действие на Решение по ОВОС № 4-2/2013 г.

Днес, 17.03.2022 г., на основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Министерство на околната среда и водите съобщава, че Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 4-2/2013 г. на министъра на околната среда и водите за инвестиционно предложение „Път I-5 „Обходен път на гр. Кърджали от км 334+500 до км 348+997.32“, община Кърджали, област Кърджали по комбинирано трасе от следните варианти:

  1. от км 334+500 (А) до км 340+201.62 (Б) ≡ 340+750 (червен) – вариант „зелен пунктир“;
  2. от км 340+750 (Б) до км 342+850 (В) – вариант „червен“ – единствен;
  3. от км 342+850 (В) до км 344+993.70 (Г) ≡ 345+030 (червен) – вариант „кафяв изток“;
  4. от км 345+030 (Г) до км 349+870.95 (Д) ≡ 348+997.32 (червен) – вариант „лилав“

с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ е загубило правно действие.

При извършени проверки от РИОСВ – Хасково е установено, че не е започнало осъществяването на цитираното инвестиционно предложение. Предвид установеното незапочване на осъществяването на инвестиционното предложение, в съответствие разпоредбата на чл. 99, ал. 12 от ЗООС (решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение), Решение по ОВОС № 4-2/2013 г.  е  загубило правно действие.