Категории
Превантивна дейност

Съобщения за първо уведомяване - 2016 г.  • Съобщение за инвестиционно предложение „Почистване на коритото на река Батова за предотвратяване наводнения на КК „Албена“ и поддържан резерват „Балтата“ и проектиране на хидротехнически съоръжения за регулиране оводняването на поддържан резерват „Балтата“ с възложител Областна Администрация Добрич /отг. на 12.12.2016 г./
  • Съобщение за инвестиционно предложение „Въздушно електропроводно отклонение от въздушен електропровод „Копяновец“ 20 кV - от отклонението за ТП „КРЕЩА“  до нов проектен трафопост в м. „Дилковци“, землище на с. Липница, община Ботевград, на територията на с.Типченица, община Мездра, област Враца и с.Липница. община Ботевград, област София“ с възложител "ЧЕЗ Разпределение България" АД" /отг. на 12.10.2016 г./
  • Съобщение за инвестиционно предложение „Западен обход на гр. Любимец по направление път ІІІ-597 (Обходен път запад), Участък 3: Любимец от км 285+150 до км 287+450, като част от проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив – Свиленград – гръцка/турска граници“, фаза 4.2. „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Димитровград – Свиленград“, отсечка „Харманли – Свиленград“ с възложител ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” /отг.  на 03.08.2016 г./
  • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на нова въздушна електропроводна линия ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /отг. на 12.07.2016 г./
  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов електропровод ВЛ 110 kV ВЕЦ „Въча 1“ – ВЕЦ „Цанков камък“ с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /отг. на 07.07.2016 г./
  • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на система за битово-питейно водоснабдяване на цех „Брегова помпена станция“ с възложител "АЕЦ Козлодуй" ЕАД /отг. на 06.04.2016 г./
  • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на въздушен електропровод 6 кV между Брегова помпена станция и Помпена станция „Раней 5“ с възложител "АЕЦ Козлодуй" ЕАД /отг.  на 06.04.2016 г./
  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение за водоснабдяване на нова гара Костенец“ в имот № 119, землище на с. Долна Василица, община Костенец , сс
  • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на водовземни съоръжения за водоснабдяване на  железопътни гари -гара Воднянци, гара Видбол, гара Срацимир и гара Дъбова махала,  част от проект: Проектиране и строителство на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец“, с възложител ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ /отг. на 01.03.2016 г./
  • Съобщение за инвестиционно предложение за за изграждане на нови резервоари за съхранение на сярна киселина с обем 90 м3, амонячна вода с обем 45 м3 и обособяване на две площадки за съхранение на трансформаторно масло с возложител "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД /отг. на 24.02.2016 г./
  • Съобщение за инвестиционно предложение за "Автомагистрала "Русе-Велико Търново" /отг. на 23.02.2016 г./
  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на междусистемна газова връзка Турция – България (ITB), фаза предпроектно проучване“  с възложител "Булгартрансгаз" ЕАД /отг. на 26.01.2016 г./
  • Съобщение за инвестиционно предложение "Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ - Реконструкция и ремонт на съществуващи тръбопроводна инфраструктура и оборудване с цел обезпечаване на по-високи скорости за претоварване на нефтопродукти през Пирсове 1, 2 и 3“ с възложител „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД /отг. на 11.02.2016 г./