Категории
Превантивна дейност

Текущи процедури

  • Изграждане на съоръжение за допълнително техническо водоснабдяване на АЕЦ “Козлодуй”-Студен канал-2

– Писмо на на Министерство на околната среда и водите на България до Румъния, с което уведомява за инвестиционното предложение, с приложена нотификация съгл. чл. 3 на Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст

– Отговор на Министерство на околната среда и измененията на климата на Румъния (заявен интерес за участие)

  • Добив на пясък и чакъл от наносни наслаги  в леглото на р. Дунав, участък Мишка”от км 462.0 до км 49.4) в райна на с. Бабово, ощина Сливо поле,област Русе

– Писмо на Министерство на околната среда и водите на България до Румъния, с което уведомява за нова процедура за инвестиционното предложение, с приложена нотификация съгл. чл. 3 на Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст

– Отговор на Министерство на околната среда и измененията на климата на Румъния (заявен интерес за участие)

– Писмо на Министерство на околната среда и водите на България до Румъния с приложено  задание за обхвата и съдържанието на доклада за оценката на въздействието върху околната среда (на английски език)

– Писмо от Министерство на околната среда и изменението на климата на Румъния относно задание за обхвата и съдържанието на доклада за оценка на въздействието върху околната среда (Reg. No4072/AK/26.08.2014)

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, с приложения, коригирано заданиенетехническо резюме и доклад за оценка на степента на въздействие за инвестиционното предложение (на английски език)

Писмо до Министерство на околната среда, водите и горите на Р Румъния за организирана среща за общественоо обсъждане на територията на Р България, която ще се сътои на 16.01.2017 г. от 11.00 ч. в читалищната зала на с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе