Категории
Превантивна дейност

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА, ВКЛ. ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР И СПЕЦИФИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОСЛЕДИМОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА

Указание относно необходимостта от провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие за проекти, свързани със закупуване на земеделска техника, вкл. прикачен инвентар и специфично оборудване за проследимост на операциите по процедура BG-RPR-6.004 – „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ по проект „Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, включен в компонент „Устойчиво земеделие“ от Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). (писмо с изх. № 04-00-2202/20.09.2023 г. на МОСВ)