Категории
Превантивна дейност

Указание относно необходимостта от провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда за проектни предложения за закупуване на животни по Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанс

Указание относно необходимоста от провеждане на процедури по реда на Закона за опазване наоколоната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите за проектни предложения, включващи закупуване на животни (свине, птици, овци и кози) по Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. (писмо с изх. № 04-00-1549/04.08.2020 г. на МОСВ)