Категории
Превантивна дейност

Указание по реда на § 5 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). § 3 ал. 2 т. 4 от ПЗР на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оцен

Указание на министъра на околната среда и водите по реда на § 5 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). § 3 ал. 2 т. 4 от ПЗР на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и § от ПЗР на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони относно прилагането на чл. 38, ал. 1, т. 4 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и процедурите по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 на ЗБР (писмо с изх. № 05-08-1708/19.07.2022 г.).