Категории
Превантивна дейност

Указания относно необходимост от провеждане на процедури по реда на глава VІ, раздел ІІІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и от издаване на комплексно разрешително (КР) за дейности, свързани с производството на дървени въглища и хидратна вар